Alanya Belediyesi Ticari Nitelikli Muhtelif Taşınmazları Kiraya Veriyor

✔ Alanya Belediyesi Ticari Nitelikli Muhtelif Taşınmazları Kiraya Veriyor
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Muhtelif mahallelerde 9 adet işyerinin kiraya verilmesi işi,
  • İşin Yapılacağı Yer : ANTALYA / ALANYA
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 05.03.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Alanya belediyesi encümen toplantı salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Alanya Belediyesinden

1- Mülkiyeti Alanya Belediyesine ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2- Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, geçici teminatları ve ihale saatleri tablodadır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-319.png

3- İhale 05.03.2020 tarihinde Belediye encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler de aşağıdaki şartlar aranır.

4.1- Gerçek Kişilerden:

a) Nüfus cüzdanı sureti,

b) ikametgâh ilmühaberi,

c) Geçici ve ek teminat

d) Sabıka kaydı,

e) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi,

f) imza sirküsü,

g) Oda Kaydı,

h) Vergi kaydı,

ı) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı,

4.2- Tüzel Kişilerden:

a) Yetki Belgesini,

b) Tebligat için Adres Beyanı (Telefon. Faks ve Elektronik posta adresi),

c) Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı suretlerini,

d) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesini,

e) Geçici ve Ek Teminatı,

f) Ticaret Sicil Gazetesi (son güncel hali ve şirket ortaklarının hepsinin de yazılı olduğu şekilde olacak) tasdikli olarak,

g) Yetkilinin İmza Sirküsü,

h) Şirket Yetkilisinin Sabıka Kaydını,

ı) Oda kaydı,

j) Vergi kaydı,

k) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı,

4.3- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturacak gerçek veya. Tüzel kişilerin Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır.

5- Geçici teminat ve Cayma tazminatı mesai saatleri içinde Belediyenin Emlak ve istimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Cayma tazminatı Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecek olup, Sözleşme imzalanmadığı takdirde irat kaydedilecektir.

6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7- İhaleye girecekler geçici teminatı ve Cayma tazminatını yatırıp istenen evrakları 04.03.2020 günü Saat: 17,00′ ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 250,00-(KDV dâhil) dir.

8- İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok