Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 200 0

Altınoluk Otogar İçerisinde Bulunan Yazıhaneler Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Balıkesir/Altınoluk Otogar İçerisinde Bulunan Yazıhaneler Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş mülkiyetindeki hüküm ve tasarrufu altındaki Altınoluk Otogardaki 2 adet yazıhane taşınmazların kiralama işi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 20.03.2020 — saat: 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Aşağıda adres bilgileri,muhammen bedeli,geçici teminatı,ihale tarihi ihale saati belirtilen, Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş mülkiyetindeki hüküm ve tasarrufu altındaki Altınoluk Otogardaki 2 adet yazıhane taşınmazların kiralama işidir.

Taşınmaz ile 36 (Otuzaltı) ay süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilmek suretiyle çalışma hakkı verilmesi işi ihale edilecektir.

1) İdarenin

  • Adı: Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş
  • Adres: Paşaalanı Mh. Terminal Cd. No: 12/B 250-241 KARESİ/ BALIKESİR

2) İhalenin Adı:

Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş mülkiyetindeki hüküm ve tasarrufu altındaki Altınoluk Otogardaki 2 adet yazıhane taşınmazların kiralama işidir.

3) İhalenin Konusu:

Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş mülkiyetindeki hüküm ve tasarrufu altındaki Altınoluk Otogarda mevcutta 1/L, 21m2 ve 1/M , 21 m2 toplamda 42 m2, 2 adet yazıhane taşınmazların kiralama işidir.

Taşınmaz ile 36 (Otuzaltı) ay süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilmek suretiyle çalışma hakkı verilmesi işi ihale edilecektir.

4) İhalenin:

a) Yapılacağı Yer : Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş
b) Tarihi ve Saati : 20.03.2020 CUMA günü saat : 11.00’de 1/L no’lu yazıhane saat : 12:00’de 1/M no’lu yazıhanenin ihalesi gerçekleşecektir.

5) Muhammen Bedel:

1 (Bir) adet yazıhanenin muhammen bedeli aylık 750,00 TL KDV hariç, yıllık 9.000,00 TL KDV hariç, 3 yıllık kira bedeli KDV hariç 27.000,00 TL dir. Geçici teminat miktarı 810,00 TL’dir.

6) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2020 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminat yatırdığına dair belgenin aslı.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 6. maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.
ı) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve 1. Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul kiralanması hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
j) T.C Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü Tarafından F1 Yetki Belgesi Sunmaları Gerekmektedir.

7) İhale dökümanı Paşaalanı Mahallesi Terminal Caddesi No: 12/B 250-241 Karesi/ BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş’den 250.- TL bedel karşılığında satın alınabilir veya bedelsiz görülebilir.

8) Başvuru Dosyaları 19.03.2020 Cuma Günü saat 17:00’ye kadar Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. Paşaalanı Mh. Terminal Cd. No: 12/B 250-241 Karesi BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (İDARİ İŞLERE )’ne teslim edilebileceği gibi ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla başvuru dosyasına 2886 sayılı Kanunun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini eklemek kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

9) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir