Altınordu Belediyesi Tuvalet ve Kafeterya İşletmeciliğini 3 Yıllığına Kiraya Verecektir

✔ Altınordu Belediyesi Tuvalet ve Kafeterya İşletmeciliğini 3 Yıllığına Kiraya Verecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 05.03.2020 — saat: 09:10
  • Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 04.03.2020 — saat: 15:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Yeni Mahalle 321 Nolu sokak No: 1 Altınordu/ORDU (Altınordu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu)
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü : Kiraya Verme
✔ Altınordu Belediyesinden

1.1. Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanı içerisinde İlimiz Altınordu İlçesi Karşıyaka Mahallesi Kıbrıs Caddesi 685 ada 10 parselde kayıtlı taşınmaz yanında bulunan 51 nolu 130 m² Tuvaletin işletmeciliği 3 yıllığına;

1.2. Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanı içerisinde İlimiz Altınordu İlçesi Karşıyaka Mahallesi Kıbrıs Caddesi 685 ada 10 parselde kayıtlı taşınmaz yanında bulunan 39 nolu 190 m² Kafeterya işletmeciliği 3 yıllığına;

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2. Şartname ve ekleri Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden 100.oo-TL karşılığında alınacaktır.

3. İhale Yeni Mahalle 321 Nolu sokak No: 1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda aşağıda tabloda belirtilen Tarih ve Saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince yapılacaktır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-312.png

4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 15:oo’a kadar Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5. İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki şartlar aranır:

5- A) Gerçek Kişiler:

1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
2. Nüfus kayıt örneği.
3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.
5. İhale iştirak teminatını yatırdığına dair belge.
6. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
8. Vekaleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter onaylı imza örneği.
9. İhale Şartname Bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
10. Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibariyle alınmış “borcu yoktur belgesi”.
11. İhaleye katılmak isteyen Gerçek Kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

5- B) Tüzel Kişiler:

1. Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı.
2. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
4. İhale iştirak teminatını yatırdığına dair belge.
5. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
6. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
7. Vekaleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekaletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
8. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
9. Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibariyle alınmış “borcu yoktur belgesi”.
10. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
11. İhaleye katılmak isteyen Tüzel Kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)


İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok