Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İçinde Bulunun Kantin Yeri Kiraya Verilecektir

✔ Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İçinde Bulunun Kantin Yeri Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binasında yer alan kantin yerinin işletilmesi. 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 18.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu toplantı salonunda yapılacaktır.
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Ankara Üniversitesinden

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binasında yer alan ve aşağıda nitelikleri belirtilen kantin yerinin belirtilen tahmini bedel ile 18.02.2020 günü karşısında belirtilen saatte 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. İhale Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu toplantı salonunda yapılacaktır.

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

Niteliği, Yeri ve
Kullanım Amacı
MiktarıKira
Süresi
Tahmini Kira
Bedeli İlk yıl (KDV Hariç )
Geçici
Teminat (TL)
%3
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binasında yer alan kantin yerinin işletilmesi.K.Alan 109 m2
A.Alan 15,21 m2
3 Yıl79.500,00-TL2.385,00-TL

İHALEYE KATILA BİLMEK İÇİN İSTEKLİLERİN:

İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mali İşler Bürosuna, ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır.

Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Teklif mektubu,

ç) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuz,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) Türkiye sınırları içindeki tebligat adresi,

f) Şartname satışına ilişkin olarak alınan dekont/makbuzun aslı veya fotokopisi,

g) Kamu üniversitelerinde en az 15 yıl kantin işletmeciliği yapmış ve sertifikası olması gerekmektedir.

İhaleye iştirak edeceklerin, ihale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak ( Zarfın üzerinde ilgili isteklinin adı, adresi, T.C. numarası ya da Vergi No’ su ve ihalenin adının belirtilmesi mecburidir) Mali İşler Bürosuna teslim etmeleri gerekir.

Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. Kira bedelinde KDV hariçtir.

İstekliler ihale ile ilgili Şartname ücretini Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Bakanlıklar Kamu Girişimci Şubesi Nezdindeki TR85 0001 0007 9907 0384 9251 62 IBAN no’lu hesabına 200,00(ikiyüz) TL yatırmaları gerekmektedir.

İstekliler ihale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mali İşler Bürosundan banka ödendi dekontunun bir nüshasını vermek şartı ile temin edebilirler.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mali İşler Bürosundan alınabilir.

İrtibat telefonu: 0 (312) 212 68 00 (1300)

2886 Sayılı Yasanın 17. ve 18. Maddeleri gereği İlan Olunur.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok