Ankara Üniversitesi Kalecik MYO Gençlik Merkezi Kantin Yeri İhaleyle Kiraya Verilecek

✔ Ankara Üniversitesi Kalecik MYO Gençlik Merkezi Kantin Yeri İhaleyle Kiraya Verilecek
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Gençlik Merkezi binasında yer alan kantin yerinin işletilmesi.
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.03.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Ankara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı toplantı salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Ankara Üniversitesinden

Üniversitemiz Kalecik Meslek Yüksekokulu Gençlik Merkezi binasında yer alan ve aşağıda nitelikleri belirtilen kantin yerinin, belirtilen tahmini bedel ile 04.03.2020 çarşamba günü karşısında belirtilen saatte 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. İhale Ankara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

Niteliği, Yeri
ve Kullanım
Amacı
MiktarıTahmini Kira
Bedeli İlk yıl
(KDV Hariç )
Geçici
Teminat

(TL)
%3
Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Gençlik Merkezi binasında yer alan kantin yerinin işletilmesi.K.Alan 152 m²
A.Alan 105 m²
2.200,00-TL66,00-TL

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTEKLİLERİN :

İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ankara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına, ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDE İSTENECEK BELGELER :

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Teklif mektubu,

ç) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuz,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) Türkiye sınırları içindeki tebligat adresi,

f) Şartname satışına ilişkin olarak alınan dekont/makbuzun aslı veya fotokopisi,

İhaleye iştirak edeceklerin, ihale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak ( Zarfın üzerinde ilgili isteklinin adı, adresi, T.C. numarası ya da Vergi No’ su ve ihalenin adının belirtilmesi mecburidir) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekir.

Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığımız ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. Kira bedelinde KDV hariçtir.

İstekliler ihale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Kiralama Biriminde ücretsiz görebilirler.

Ancak ihaleye katılacak olan istekliler, ihale dokümanlarını Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Beşevler Şubesi Nezdindeki TR85 0001 0007 9907 0384 9251 62 IBAN no’lu hesabına 100,00(yüz) TL karşılığında temin edebilirler.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler: Ankara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Kiralama Birimi Telefon: 0 (312) 214 13 50 (6309) adresinden alınabilir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png


İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok