Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü Muhtelif 56 Adet Taşınmazı Kiraya Verecek

✔ Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü Muhtelif 56 Adet Taşınmazı Kiraya Verecek
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 56 adet taşınmazın kiraya verilme ihalesi,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 06.02.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Atatürk Bulvarı No: 133 Bakanlıklar-Çankaya / ANKARA – ANKARA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İhale Salonu,
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü: Kiraya Verme,
✔ Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünden
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-164.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-165.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-166.png

1- Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine göre hizalarında yazılı işyerleri, daire, büro vb. taşınmazlar aylık muhammen bedelleri üzerinden, arsa ve tarla vasıflı taşınmazlar ise yıllık muhammen bedelleri üzerinden sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile şartnamelerine göre kiraya verilecektir. Kiraya verilmeyen taşınmazlar ise aynı şartlarla pazarlık suretiyle ile kiralama ihalesine çıkarılacaktır.

2- İhale Meşrutiyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı No: 133 Bakanlıklar-Çankaya / ANKARA adresinde bulunan ANKARA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İhale Salonunda sıra ile yapılacaktır.

3- İlana yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup istekliler şartnamenin bütün usul ve esaslarına uymak zorundadır. İhaleye giren gerçek ve tüzel kişiler bütün bu şartları peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Posta ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ANKARA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE görülebilecektir.

4- Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici teminat makbuzu ile birlikte, şirket olarak gireceklerden; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile, dernek/kooperatif/vakıf ise yönetim kurulu kararı, faaliyet belgesi ve yetki belgesi ile birlikte en son ihale saatine kadar Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale bürosuna müracaat etmesi gerekmektedir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler ise, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.

5- Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir. Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır. Ayrıca yukarıda sayılan tüm belgeler 2019-2020 yıllarına ait olacaktır.

6- Geçici teminat makbuzlarının açıklama bölümünde girilecek yerin dosya numarası, ihaleye katılacak şahıs ise T.C Kimlik numarası, katılacak tüzel kişilikse vergi kimlik numarası adı soyadı/ünvanı belirtilereken geç 05.02.2020 tarih ve Saat : 17:00’ye kadar Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası nezdinde bulunan TR150001500158007309663980 nolu hesabına yatırılacak olup, bu saatten sonra geçici teminat yatıranlar ihaleye alınmayacaklardır.

7- Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. ihaleye giren şahıs/tüzel kişilik taşınmazı görerek ve mevcut haliyle kiralayacağını kabul ve taahhüt ederek ihaleye girmiş sayılacaktır.

8- İdaremize dolaylı ve/veya dolaysız olarak kira borcu bulunanlar ve mahkemelerde İdare ile hukuki ihtilafi bulunanlar, ihalelerden yasaklı olan talipliler ile kira sözleşmesi İdaremiz tarafından fesh edilen kiracılar ve bunların 1. derece yakınları ihaleye kesinlikle alınmayacaktır.

9- Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir. 5737 Sayılı Kanun gereğince kiraya verilen vakıf taşınmazı Yangın, Hırsızlık ve Doğal Afetlere karşı kiracı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü adına sigortalanması zorunlu olup, Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.

10- Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.

11- Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.

12- Kiracı, elektrik ,su , doğalgaz v.b abonesini kendi üzerine alacak ve bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatıracaktır. Geçici ve ek teminat, aboneliklerin üzerine alınmasından şartname, sözleşme yükümlülükleri yerine getirildikten sonra iade edilebilecektir.

13- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler belirli bir süre ile tüm ihalelerden yasaklanır.

14- Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra (iade talep dilekçesi verilmesine müteakip) 15 gün içerisinde aktarılacaktır. (Banka Hesap (İban) numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir Bankadan hesap numarası açtırarak iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.)

15- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı yemekciyiz-2.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok