Ankara’da 14 Adet Taşınmazın Satış ve Kiralaması Yapılacaktır

✔ Ankara’da 14 Adet Taşınmazın Satış ve Kiralaması Yapılacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.02.2020 — saat: 09:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Seymen Emlak Müdürlüğünde,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü: Satış,
✔ Seymen Emlak Müdürlüğünden

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğünden:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-115.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-116.png

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar ; 04.02.2020 tarihinde karşılarında belirtilen saatinde, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Seymen Emlak Müdürlüğünde, teşekkül edecek Komisyon huzurunda sırası ile ayrı ayrı ihale ile kiralanacak ve satılacaktır. (ADRES: Mithatpaşa Caddesi No: 60 İhale Salonu Çankaya / ANKARA)

2- İhaleye katılacak isteklilerin ;

a) Geçici Teminat Bedelinin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir),

b) Gerçek kişilerin ;

Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü TC no.lu nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin ;

İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.

3- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, 5.000,00-TL yi geçmesi halinde talep üzerine, ihale bedelinin 1/4’ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

4- Kiralanacak taşınmazlarda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4 dü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; kati teminat,karar pulu bedeli ve damga vergisi alınacaktır.

5- 4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçlar (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

6- Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Seymen Emlak Müdürlüğü ilgili servisinde görülebilir.

7- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler: [email protected] adresinden öğrenilebilir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok