Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 355 0

Antakya Serinyol’da Açık Yüzme Havuz ve İşyerleri Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Antakya Serinyol’da Açık Yüzme Havuz ve İşyerleri Kiraya Verilecektir…

İHALE KONUSU ve ŞEKLİ:

  • Meydan Mahallesi İzzetağa Sokaktan cephe alan 5. Mıntıka 3577 parsel üzerinde zemin kattaki 4 (Dört) adet işyeri,
  • Serinyol/Mustafa Kemalpaşa 645 ada 6 numaralı parsel içerisinde bulunan 2 (İki) adet işyeri,
  • Serinyol/ Atatürk mahallesi 571 Ada 1 numaralı parsel içerisindeki Açık Yüzme Havuzu,
  • Serinyol/Mustafa Kemalpaşa 645 ada 13 numaralı parsel içerisinde bulunan 2 (İki) adet işyeri,
  • Mahveli Sosyal Tesisleri ve çok katlı otoparkın Atatürk caddesine cepheli zemin katta bulunan 2 (İki) adet işyeri,

2886 Sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

İHALE TARİHİ/SAATİ VE KİRA MÜDDETİ İLE MUHAMMEN BEDEL:

İhaleye konu taşınmazların açık adresi, yüzölçümü, kira süresi, ihale tarih ve saati ile Muhammen bedeli ve Geçici Teminatları aşağıda gösterilmiştir.

ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Antakya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz görebilir. İhaleye girecekler ise Taşınmaz Mal Kira Şartnamesini Antakya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 150.- TL (YüzelliTürkLirası) (Kdv Dahil) ücret karşılığında satın alabilirler.

İHALE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesindeki şartları taşımak ve bu kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve işin gereğine göre aşağıda belirtilen belgelerinde verilmesi gerekmektedir.

4.1. Gerçek kişiler;

4.1.1. Nüfus cüzdanı (fotokopi)
4.1.2. Oda belgesi (Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır) (Aslı),
4.1.3. İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı),
4.1.4. Sabıka kaydı (Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır) (Aslı),
4.1.5. Beldiyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge (İlan tarihinden sonra Antakya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış olması gerekmektedir)(Aslı),
4.1.6. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış süresiz geçici teminat mektubu ya da Antakya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı),
4.1.7. İkametgah belgesi (Aslı),
4.1.8. Vekil var ise vekaletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı (Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır) (Aslı veya noter onaylı),
4.1.9. Doküman Satın Alındığına dair form (Aslı),
4.1.10. İhaleden önce taşınmazın bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair düzenlenen Yer Görme Belgesi,
4.1.11. İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

4.2. Tüzel kişiler ise;

4.2.1. Oda kayıt belgesi (Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır) (Aslı),
4.2.2. İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı),
4.2.3. Sabıka kaydı, (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve varsa vekiline ait/ %50 -%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi) (Aslı),
4.2.4. Ticaret sicil gazetesi (Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi) (Aslı),
4.2.5. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge (İlan tarihinden sonra Antakya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış olması gerekmektedir)(Aslı),
4.2.6. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış süresiz teminat mektubu ya da Antakya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı),
4.2.7. Adres beyanı (Aslı),
4.2.8. Şirket yetki belgesi (Aslı veya noter onaylı),
4.2.9. Şirket vergi dairesi kaydı (Aslı veya noter onaylı),
4.2.10. Vekil var ise vekaletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı (Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır) (Aslı veya noter onaylı),
4.2.11. Doküman Satın Alındığına dair form (Aslı),
4.2.12. İhaleden önce taşınmazın bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair düzenlenen Yer Görme Belgesi (Aslı),
4.2.13. İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı, (Aslı)
4.2.14. Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)
4.2.15. Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 4.1.1. , 4.1.2. , 4.1.3. , 4.1.4. , 4.1.5. , 4.1.7. , 4.1.10. , 4.1.11. , sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

Not; Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

DOSYALARIN TESLİM TARİHİ VE ŞEKLİ

Bu ilanın 4. maddesinde istenilen belgelerin ihale gününden bir gün önce (16.03.2020) saat 17:00’a kadar General Şükrü Kanatlı Mahallesi Yüzbaşı Asım Caddesi No: 6 Antakya/Hatay adresinde bulunan Antakya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgeler yukarıda belirtilen süre içerisinde teslim edilmesi gerekmekte olup, belgelerini teslim etmeyen veya eksik teslim eden istekliler ihaleye katılamayacaktır.

İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir