Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 281 0

Aybel’e Ait Kafeterya 4 Yıllığına Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Aybel’e Ait Kafeterya 4 Yıllığına Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 16.03.2020 — saat: 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Aydın Büyükşehir Belediyesi
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- İŞ SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

Adı: AYBEL İnş. Org. Sor Hiz. Tem. Gıd. San. Tic. A.Ş. (İdare)
Adresi: Ata Mahallesi Karacasu Caddesi No :3/A Efeler/Aydın
Telefon Numarası: 0256 211 21 61

İlgili Personelin:

Adı-Soyadı/ Unvan: Cüneyt Emirhan ŞAHİN/ Genel Müdür


İhaleye ilişkin diğer bilgiler, yukarıda adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle bedelsiz görülebilir.

2- İHALENİN KONUSU :

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisince, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. Maddesi çerçevesinde, İdaremize kiraya verilen Efeler İlçesinde yer alan İSMET SEZGİN KAFETERYASI KİRAYA VERİLMESİ İŞİ belirtilen koşullarda ve 01.12.2024 tarihine kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif suretiyle, kiraya verilmesi işi.

3- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI, İHALENİN TARİHİ VE SAATİ:

  • İlçesi: Efeler
  • Mahallesi: Meşrutiyet,
  • Adı: İsmet Sezgin Kafeteryası,
  • Adres: 1470 ada, 1 nolu parsel,
  • Kiralık alan: 230 m2
  • Kullanma amacı: Kafeterya,
  • Yıllık muhammen bedel (KDV hariç) : 42.000.- (kırkikibin) TL.
  • Geçici teminat: 1.260.- (binikiyüzaltmış) TL.
  • İhale Tarihi: 16.03.2020
  • İhale saati: 10:30

4- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı şahıslar, yine aynı kanunun 83. Maddesinde belirtilen nedenlerle 84 ve 85. Maddelere göre haklarında yasaklama kararı bulunan şahıslar dolaylı ya da dolaysız olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapmışsa sözleşme feshedilerek kesin teminatı gelir kaydolunur.

5- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER:

a- Kanuni ikametgah belgesi,
b- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
c- Ticaret ve Sanayi Odası faaliyet belgesi (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak),
d- Geçici teminat,
e- Teklif Mektubu,
f- İmza sirküleri,
a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
g- İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,
j- İdareye borcu olmadığına dair belge,
k- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı ve şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okunup kabul ettiğini belirtip imzalaması,
l- İhaleye katılmak isteyenler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte hazırladıkları teklif mektubunu da içeren kapalı zarflarını en geç 16.03.2020 günü Saat 10.30 ihale saatinden önce İdarenin İş Bu şartnamede yazılı olan adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikme nedeniyle kuruma geç ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir. Teklif mektubu İhale teklif zarfında ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak sunulacaktır.
m- Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (Teminat dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler güncel olmalıdır.
n- İhale dokümanı İdarede bedelsiz görülebilir ve 100,00-TL (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, şartname bedeli hiçbir koşulda geri ödenmez.
o- İhale Ata Mahallesi Karacasu Caddesi No: 3/A Efeler/Aydın adresinde yapılacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir