Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 305 0

Bayan Kuaför Salonu Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Bayan Kuaför Salonu Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 20 m2 bayan kuaför salonu kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 02.04.2020 — saat: 15:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Antalya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 1. Kat Özel Yemek Salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

AdresYüzölçümü
(m2)
NiteliğiTahmini Yıllık Kira BedeliGeçici Teminat Bedeliİhale Tarihiİhale Saati
Kültür Mah. 3801 Sok. No:2 Kepez/ ANTALYA20Bayan Kuaför Salonu9000,00270,0002.04.202015:30

Yukarıda nitelikleri belirtilen 20 m2’lik bayan kuaför salonunun amortisman bedeli ödenerek kiralama ihalesi, yukarıda belirtilmiş olan tarih ve saatte Antalya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 1. Kat Özel Yemek Salonunda toplanacak komisyon huzurunda, 2886 Sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre pazarlık usulüyle yapılacaktır.

1- İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde idarenin satın alma departmanında bedelsiz olarak görülebilir.

2- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

  • Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, (ikametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi),
  • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
  • Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası ile nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını,
  • Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu (Geçici teminatın bankalardan ve özel finans kurumlarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı kanunun 26 ıncı ve 27 inci maddesi ve bu kanun uyarınca Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekir),
  • İhaleye gerçek kişiler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname,
  • Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2020 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, ihale komisyonuna getirmeleri gerekmektedir.
  • Bayan Kuaförü Ustalık Belgesi, Esnaf ve sanatkarlar odası kayıt belgesinin aslı veya idarece onaylı fotokopisini,
  • Adli sicil kaydı belgesini getirmeleri gerekmektedir,

3- Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı kanunun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve diğer belgelerle birlikte ihale saatinden önce komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

Postadaki gecikmelerden dolayı idare veya komisyon sorumlu tutulamaz.

4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- Geçici teminat bedelinin yatırılması gereken hesap:

  • Antalya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü İktisadi İşletmesi Ziraat Bankası Antalya Şubesi TR72 0001 0012 3636 5531 1150 02

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir