Belediye Nikah Salonunda Fotoğraf ve Video Çekim İşi Kiraya Verilecektir

✔ Belediye Nikah Salonunda Fotoğraf ve Video Çekim İşi Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Kadıköy Evlendirme Dairesi yanındaki Fotoğraf ve Video Dükkanı – Çekim işinin 5 yıllık,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 10.03.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye Encümeni Odası
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
  • İhale Türü : Kiraya Verme
✔ Kadıköy Belediyesinden

Kadıköy Evlendirme Dairesi yanındaki Fotoğraf ve Video Dükkanı – Çekim işinin kiralanması İşi (Dükkan 100 m2) 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5 yıllığına 10.03.2020 Salı günü saat 14.00’ da ihale yoluyla kiraya verilecektir.

İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 10.03.2020 tarihinden bir gün öncesi 09.03.2020 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-279.png

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:

a) Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi,

b) Nüfus sureti (onaylı),

c) Ticaret ve/ veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

  • Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, ve/veya ilgili meslek odası kaydı (İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)
  • Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi olmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

h) İhaleye girecek olanların Foto-Video Çekim işini en az 3 yıldır yaptığına dair bir belgeye haiz olması, daha önceden bu işi yapmış olsa bile bu belgeleri ibraz edemeyenlerin ihaleye katılması mümkün değildir. Bu mesleği icra etmeyenler, bir başkasının yetki belgelerini Ticari Ortaklık adı altında kullanarak ihaleye iştirak edemezler.

ı) İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin ihale ilk ilan tarihinde en az 5 (beş) sigortalı çalıştırıyor olması ve bunlardan en az ikisinin (şirket ortakları dahil) 2 (iki) yıldan az olmamak üzere kalfalık veya ustalık belgesine sahip olması.

i) TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

j) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok