Belediyeye Ait 16 Adet Gayrimenkul ve 13 Adet Baz İstasyonu Yerleri Kiraya Verilecektir

✔ Belediyeye Ait 16 Adet Gayrimenkul ve 13 Adet Baz İstasyonu Yerleri Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Konya Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda adresi belirtilen gayrimenkullerimiz ile Baz İstasyonu vasıflı yerler 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi ve İhale Şartnameleri dahilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile 31.12.2022 tarihine kadar kiraya verilmesi
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 25.02.2020 — saat: 15:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Konya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü : Kiraya Verme

✔ Konya Büyükşehir Belediyesi

1- Mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesine ait , aşağıda adresi belirtilen gayrimenkuller ile Baz İstasyonu vasıflı yerler 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi ve İhale Şartnameleri dahilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile 31.12.2022 tarihine kadar kiraya verilecektir. Kiraya verilecek gayrimenkuller halihazırda boş bulunmaktadır.

2- İhaleler, 25.02.2020 Salı günü saat 15.00’den itibaren Belediyemiz Encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3- Gayrimenkuller ile Baz İstasyonlarının 2020 yılı yıllık kira muhammen bedelleri ile geçici teminatları ve ihale saatleri aşağıda belirtilmiştir.

4- İsteklilerin 25.02.2020 günü saat 12.30’a kadar istenen belgeleri Nişantaş Mah. Belediye Sarayı 5. kat No: 514 adresindeki, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine müracaat etmeleri ve istenen belgeleri vermeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1 – İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a. Dilekçe, Nüfus Cüzdan Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı), İmza Beyannamesi,

b. Tebligat için adres beyanı,

c. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki imzaya yetkili kişiler için adli sicil kaydı,

d. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri;

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

e. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişinin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge (Nişantaşı Mah. Vatan Cad. Belediye Sarayı No:2 Kat:6 Daire:602 Selçuklu / KONYA adresinde bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)

f. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

g. Sarraf Dükkanı ihalesine katılmak isteyen isteklilerin Sarraflar Derneğinden sarraflık yaptığına dair alacakları belge.

h. Yük nakliye komisyoncu dükkanı ihalesine katılmak isteyen isteklilerin H1 yetki belgesi vermesi gerekmektedir.

ı. Seyahat Acentesi Bilet Satış Gişesi ihalesine katılmak isteyen isteklilerin F1 Belgesi vermesi gerekmektedir.

i. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi.

k. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasındaki TR 2700 0150 0158 0073 0975 3004 Nolu İBAN hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

6- Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok