Beylikdüzü Belediyesine Ait Beylicium AVM’de Bulunan 7 Adet Taşınmaz Kiraya Verilecektir

✔ Beylikdüzü Belediyesine Ait Beylicium AVM’de Bulunan 7 Adet Taşınmaz Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 • Niteliği, Türü ve Miktarı : Beylicium AVM’de bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 7 Adet Bağımsız Bölümün Kiraya Verilmesi İşi,
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 05.03.2020 — saat: 10:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü /İSTANBUL
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
 • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Beylikdüzü Belediyesinden


Büyükşehir Mahallesi, 1015 parsel üzerindeki Beylicium AVM’de, mülkiyeti Beylikdüzü Belediyesine ait, aşağıda listesi bulunan bağımsız bölümler 1 (bir) yıllığına kiraya verilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 05.03.2020 Perşembe günü saat 10:00’da başlayıp, listedeki sıralamaya göre Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı ihale edilecektir.

İdarenin:

* Adresi: Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü /İSTANBUL

* Telefon ve Faks Numarası: 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31

* İşin Adı: Beylicium AVM’de bulunan mülkiyeti Beylikdüzü Belediyesine ait 7 Adet Bağımsız Bölümün Kiraya Verilmesi İşi,

1- Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:

 • İhalenin yapılacağı yer: Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL
 • Kira Süresi: 1 Yıl
 • Geçici Teminat Tutarı: Geçici Teminat Bir Yıllık Muhammen Bedelin %3’ü
 • İhale Tarihi: 05/03/2020
 • İhale Saati: 10:00
 • Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat: 04/03/2020 – 16:00
 • Kiralanacak Taşınmazlar;
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-320.png

2- İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

a- Kanuni ikâmetgah belgesi.

b- Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

c- Oda Belgesi veya Nüfus Cüzdan sureti;

 • Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

d- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f- İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.

g- Geçici Teminat (2886 sayılı yasaya uygun).

h- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.

ı- Yer Görme Belgesi.

3- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4- Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Adnan Kahveci Mahallesi, Anadolu Caddesi, Beylik Pazarı Altı, Belediye Ek Hizmet Binası – Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 300,00-TL (ÜçYüzTürkLirası) karşılığı aynı adreslerden adresinden temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 04.03.2020 Çarşamba günü Saat: 16:00’a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok