Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 376 0

Beylikdüzü Yaşam Vadisi’ndeki Park Alanı 10 Yıllığına Kiraya Verilecektir….

Paylaş:

Beylikdüzü Yaşam Vadisi’ndeki Park Alanı 10 Yıllığına Kiraya Verilecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Caddesi ile Erdemli ve Derviş Eroğlu Caddesi Arasında Kalan Yaşam Vadisinin İşletilmesi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.03.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü /İSTANBUL
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Tasarrufu Beylikdüzü Belediyesine ait; “Adnan Kahveci Mah. Kışla Cad. ile Erdemli ve Derviş Eroğlu Caddesi Arasında Kalan Yaşam Vadisinin İşletilmesi” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi Açık Teklif Usulü’ne göre ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- İdarenin:

 • Adresi : Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL
 • Telefon : 0212 866 70 00

2- İşin adı: Adnan Kahveci Mah. Kışla Cad. ile Erdemli ve Derviş Eroğlu Caddesi Arasında Kalan Yaşam Vadisinin İşletilmesi

3- Taşınmaza Dair Bilgiler:

 • Yeri: Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Cad. ile Erdemli Cad. arasında kalan Yaşam Vadisi
 • Niteliği: Park alanı
 • Süresi: 10 (on) Yıl
 • Muhammen Bedeli: 1.560.000,00-TL+KDV (Birmilyonbeşyüzaltmışbin – TürkLirası)
 • Geçici Teminatı ( %3) : 46.800,00- TL (Kırkaltıbinsekizyüz Türk Lirası)
 • Takribi Yatırım Bedeli: 600.000,00-TL(AltıYüzBin-TürkLirası)

4- İhalenin:

 • Yapılacağı yer : Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü /İSTANBUL
 • Tarihi ve saati : 24.03.2020 – 14:00

5- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

a- Kanuni ikametgah belgesi.

b- Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

c- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

d- Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 • Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

e- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

 • Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

f- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

h- Geçici Teminat (2886 sayılı yasaya uygun).

ı- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.

j- Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından alınmış meşgale konusunun sanat ve eğlence faaliyetleri düzenlemek, kafe veya çay bahçesi, sergi ve panayır alanları, festival alanlarını işletmek üzerine belirtilen faaliyetlerin tamamını gösterir belge.

k- İsteklinin, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosundan alacağı, borcu olmadığına dair doküman veya yazı.

l- Yer Görme Belgesi.

6- Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Adnan Kahveci Mahallesi, Anadolu Caddesi, No: 13 (Çarşamba Pazarı Altı) Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 500,00-TL karşılığı aynı adreslerden adresinden temin edilebilir.

7- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve ihale belgelerini son verme tarihi olan 23.03.2020 günü saat:16:00’den önce belgelerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir