Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 350 0

Bolu Belediyesi’ne Ait İşyeri İhaleyle Kiraya Verilecektir..

Paylaş:

Bolu Belediyesi’ne Ait İşyeri İhaleyle Kiraya Verilecektir..

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait olan Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa Caddesi No: 39/A Merkez/BOLU adresinde bulunan işyerinin kiralama işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 28.04.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No: 99 Bolu Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme
,

1. Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait olan Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa Caddesi No: 39/A Merkez/BOLU adresinde bulunan iş yerinin kiralama işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2. İhale 28.04.2020 Salı günü saat 14:00’te Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No: 99 Bolu Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3. Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait olan Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa Caddesi No: 39/A Merkez/BOLU adresinde bulunan iş yerinin muhammen bedeli, bir aylık kira bedeli 15.000,00(onbeşbin)TL +KDV, Geçici Teminatı 20.000,00(yirmibin)TL dir.

4. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir, 250,00(ikiyüzelli) TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.

5. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

  • a. Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi,
  • b. Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (noter tasdikli) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi,
  • c. Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü, (noter tasdikli)
  • d. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
  • e. İhaleye katılmak için isteklilerin, Bolu Belediye Başkanlığı adına alacakları 20.000,00 TL geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
  • f. 250,00 TL Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu,
  • g. Kiralama ihalesine ait imzalı şartname,
  • h. Tebligat için adres beyan belgesi,
  • i. Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
  • j. 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair imzalı taahhütname vereceklerdir.

6. İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesinde belirtilen Açık Teklif Usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale günü ihale saatine kadar İhale Komisyonuna vermek zorundadırlar.

7. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir