Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 178 0

Bolu’da Kantin İhaleyle Kiraya Verilecek

Paylaş:

✔ Bolu’da Kantin İhaleyle Kiraya Verilecek

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Döner Sermaye
 • İlan Numarası: ILN01329041
 • Şehir: BOLU
 • İlçe: Merkez
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 25.03.2021 — saat: 10:30
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Toplantı Salonu

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Kantin Yeri Kiralama İşi

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL

S.NTaşınmaz NoMah./KöyAda NoParsel NoYüz
ölçümü (m2)
CinsiTahmini Bedel (TL)Geçici Teminat (TL)Kiralanacak Yer / Kiralama AmacıKiralanacak Alan (m2)Kira Süresiİhale Tarihiİhale Saati
1Alpagut Mahallesi02-a/81/-128150Ağız Diş Sağlığı Merkezi41.691,278.338,25Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezindeki 24 m2’lik konteynerin kantin yeri olarak kullanılmak üzere kiralanması.24 m23 yıl25.03.202110:30

Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ ne tahsisli olan yukarıda niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazda yer alan “Kantin Yeri” 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile yukarıda belirtilen tarih ve saatte Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Toplantı Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
İdarenin;

 1. Adresi: Alpağut Mah. 3 Cad. No:59 Merkez Bolu
 2. Telefon ve Faks Numarası: 0374 212 24 35-0374 212 24 41

İhaye katılabilmek için, isteklilerin;

1. Yasal yerleşim yeri sahibi olduğunu gösterir belge:

 • a) Gerçek kişilerde kanuni İkametgâh belgesi,
 • b) Tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

2. TC Kimlik No ve Vergi No Bildirimi:

 • a) Gerçek kişilerin TC Kimlik numarasını gösteren Nüfus Cüzdanı Örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi
 • b) Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belgeyi,

3. Tebligat için, Türkiye’ de adres göstermeleri: Yasal yerleşim yeri olarak gösterilen yer dışında başka bir adres tebligat adresi olarak sunulmak isteniyorsa buna ilişkin adres beyanını da ihale komisyonuna sunacaklardır. Aksi takdirde yasal yerleşim yeri tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

4. Geçici teminatı yatırmış olmak; Yukarıda belirtilen geçici teminat bedeli Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ nin kurumsal hesabı olan Halk Bankası Bolu Şubesi TR86 0001 2009 2560 0005 0000 54 İBAN nolu hesaba nakit olarak yatırılabilir veya belirtilen tutar kadar banka teminat mektubu verilebilir.

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge;

 • a) Gerçek kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi,
 • b) Tüzel kişilik olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tarafından tasdik edilmiş imza sirküleri vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise, yukarıdaki bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak tüzel kişiyi temsile tam yetkili olduğunu belirtir noterlikçe tasdik edilmiş belgeyi,

6. Vekaleten ihaleye katılma durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

7. İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı olmadığına dair belge:

 • a) Gerçek kişilerde adli sicil kaydı olmadığına dair belge,
 • b) Tüzel kişilerde, tüzel kişiliği temsile haiz imza yetkisine sahip kişi yada kişilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belge, 

8. İhaleye katılacakların Bolu İl Sağlık Müdürlüğü kapsamındaki Sağlık Tesislerine herhangi bir nedenle borcu ve /veya takipli icra borcunun bulunmaması gerekmektedir. (Ancak bu maddede belirtilen borçların yapılandırılması halinde bu şart aranmayacaktır.)

9. İsteklilerin İhaleye teklif verebilmesi ve katılabilmesi için, 100,00 ₺ (Yüz Türk Lirası) şartname bedelini Halk Bankası Bolu Şubesi TR86 0001 2009 2560 0005 0000 54  İban nolu hesaba yatırmaları ve şartname bedelinin yatırıldığını gösterir makbuzun aslını ihale dosyası içinde sunmaları zorunludur. İhale dokümanı mesai saatleri içinde Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satınalma Biriminde bedelsiz görülebilir.

Yukarıda sayılan belgelerin asılları veya noter onaylı suretlerinin istekliler tarafından hazırlanması ve ihale saatine kadar ihale komisyonuna ibraz edilmesi zorunludur.

10. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.

11. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. ve 18. maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir