Bursa-Osmangazi Belediyesi 6 adet Taşınmazını Kiraya Verecek

✔ Bursa-Osmangazi Belediyesi 6 adet Taşınmazını Kiraya Verecek
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Osmangazi Belediyesi’ne ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi işi
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 28.01.2020 — 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
✔ Osmangazi Belediyesinden

Aşağıda sıralanan; mülkiyeti ve tasarrufu Osmangazi Belediyesi’ne ait olan 6 adet gayrimenkulün kiraya verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine istinaden Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1- Mülkiyeti Belediyeye ait; Osmangazi İlçesi 4151 ada 21 parselde bulunan taşınmazın ticari amaç gütmeyen, halka açık sosyal ve kültürel tesis olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına kiraya verilmesi işi;

Tahmini Aylık Kira Bedeli: 1.800,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 6.480,00.-TL

2- Mülkiyeti Belediyeye ait; Osmangazi İlçesi 120 ada 2 parselin batısında bulunan alanın (250,00 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

Tahmini Aylık Kira Bedeli: 1.100,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 1.980,00.-TL

3- Mülkiyeti Belediyeye ait; Osmangazi İlçesi 109 ada 90 parselin 232,37 m²’lik alanın 3 yıllığına kiraya verilmesi işi;

Tahmini Aylık Kira Bedeli: 1.000,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 1.080,00.-TL

4- Mülkiyeti Belediyeye ait; 3 Pafta 651 parsel ve 6 pafta 316, 409, 410, 411, 692 parsellerde bulunan Piknik Alanının 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

Tahmini Aylık Kira Bedeli: 850,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 1.530,00.-TL

5- Mülkiyeti Belediyeye ait; Osmangazi İlçesi 7997 ada 8 parselde bulunan 47,06 m²’lik alanın 31/12/2022 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

Tahmini Aylık Kira Bedeli: 1.100,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 1.188,00.-TL

6- Mülkiyeti Belediyeye ait; Osmangazi İlçesi Demirtaşpaşa Mahallesi İnönü Caddesi Kavuncuoğlu İş Merkezi No:80 Kat:5 Daire:10 adresindeki büronun (92,00 m²) 31/12/2020 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

Tahmini Aylık Kira Bedeli: 550,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 660,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Yer: Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhale Tarih ve Saati: 28 Ocak 2020 Salı Günü 14.00

Evrakları Sunma Tarih ve Saati: 27 Ocak 2020 Pazartesi Günü 17.00’e kadar,

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;

a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Kayıt Örneği( e-devlet)

b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet)

c) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak)

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname

f) Noter tasdikli imza beyanı yada sirküsü ( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)

Tüzel Kişiler ;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Ticaret Sicil Gazetesi

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname

f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,

g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:

1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının (asılları olmak şartıyla) 27 Ocak 2020 tarihi saat 17:00’a kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir.

2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.

3- İhale evrakları teslim edildikten sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine yada Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına geçici teminat adı ile ödeme yapılabilir.


İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyenin Mali Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 500,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png


İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok