Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 224 0

Büyükşehir Belediyesi Otogar İşyerlerini Kiraya verecektir

Paylaş:

✔ Büyükşehir Belediyesi Otogar İşyerlerini Kiraya verecektir

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01309059
  • Şehir: TEKİRDAĞ
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 25.02.2021 – saat: 10:30

✔ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Tekirdağ ili, Hayrabolu ilçesi, Hisar Mahallesi, Tekirdağ Caddesi adresindeki belediye otogarında bulunan 5 adet taşınmaz 3 (üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. Kira bedelleri her ayın sonuna kadar peşin olarak ödenecek olup, 2’nci ve 3’üncü yıla ait kira artışı kanunda belirtildiği oranda yapılacaktır. Kira bedeline KDV dahil değildir.

Kiralanacak taşınmazların; bulunduğu yer, kapı no’su, kullanım amacı, m²’si, aylık muhammen ihale bedeli, %3 geçici teminatı ve ihale saati aşağıda gösterilmiştir.

 
Bulunduğu Yer
 
İç Kapı No
 
Kullanım Amacı
 
M²’si
 
Muhammen İhale Bedeli (Aylık)
 
% 3 Geçici Teminat Bedeli
 
İhale  Saati
Belediye OtogarıZ  1Bilet Satış Ofisi12,50700,00-TL756,00-TL10.30
Belediye OtogarıZ  2Bilet Satış Ofisi12,50700,00-TL756,00-TL10.45
Belediye OtogarıZ  3Bilet Satış Ofisi12,50700,00-TL756,00-TL11.00
 
Belediye Otogarı
 
105/A
 
Dükkan
69,84 m² Kapalı                        45 m²  Açık 
1.150,00-TL
 
1.242,00-TL
 
11.15
 
Belediye Otogarı
 
Umumi Tuvaletler
 
24
 
150,00-TL
 
162,00-TL
 
11.30

Madde 2- İhaleler, 25/02/2021 Perşembe günü saat 10.30’da Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi no: 4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bulunan büyükşehir belediyesi meclis toplantı salonunda başlatılacaktır.

İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde, büyükşehir belediyesi ek hizmet binasının bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Gülpare Sokak no: 12 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünde görülerek satın alınabilir. Şartname bedeli 150,00-TL. olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir.

Madde 3- İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri 24/02/2021 Çarşamba günü saat 16.00’ya  kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığında görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde büyükşehir belediyesi meclis toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

1-) Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.(Gerçek kişiler için.)
2-) Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)
3-) Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ve şartname (varsa eklerinin) satın alındığına dair belge aslı. İhaleye katılanların geçici teminatı ve şartname bedelini yatırarak 24/02/2021 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar dosya teslim etmeleri zorunludur.

4-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti. (İhale tarihinden önceki 3 aya ait olacak)   

a) Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı veya idarece onaylanmış sureti. (İlk defa ihaleye katılacak gerçek kişilerin, ihale uhdesinde kalması halinde sözleşme yapıldıktan sonra 15 gün içerisinde gerekli oda kaydını yaptırıp, idareye teslim etmesi gerekmektedir.)

b) Tüzel kişi olması halinde: Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.

5-) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi. İhale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (1, 4.a, 4.b, 5, 6, 7, 8, 9, 10 )’ da ki esaslara göre temin edecekleri belge asılları.

6-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış sureti.

a-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.
b-) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış sureti.

7-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekliye ait imza beyannamesi ya da imza sirküsü ile istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirküsü aslı veya idarece onaylanmış suretleri.

😎 Bağlı bulundukları Vergi Dairesinden kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair alınmış belge aslı veya idarece onaylanmış sureti. (2021 yılı Şubat ayına ait olacak)  

9-) Bağlı bulundukları SGK’dan kesinleşmiş SGK pirim borcu olmadığına dair alınmış belge aslı veya idarece onaylanmış sureti. (2021 yılı Şubat ayına ait olacak) 

10-) Tekirdağ büyükşehir belediyesine kira borcu olmadığına dair belge aslı.(2021 yılı Şubat ayına ait olacak) 

11-) Bilet Satış Ofisi olarak kiralanacak dükkanların ihalesine katılacaklar için Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınmış olan noter onaylı D1, B1 ya da F türü Yetki Belgesinden herhangi birinin aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup,  ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

İLAN OLUNUR.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir