Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 227 0

Çanakkale Ayvacık Devlet Hastanesi Kantin İşletmesi Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Çanakkale Ayvacık Devlet Hastanesi Kantin İşletmesi Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.03.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Ayvacık Devlet Hastanesi Konferans Salonunda,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,

Mah./KöyMevkiiPaftaAdaParselYüzölç. (m2)CinsiTahmini Yıllık Kira Bedeli(TL.)Geçici Teminat Bedeli (TL.)İhale Tarihiİhale Saati
Ümmühan Mah.Hastane Mevkii Sok.460248,00Hastane
Çay Ocağı
Kantin
20.000,004.000,0024.03.202014:00

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın bahçesinde bulunan 48 m2’lik çay ocağı-kantin kiralama ihalesi, yukarıda belirtilmiş olan tarih ve saatte Ayvacık Devlet Hastanesi Konferans Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda , 2886 Sayılı Kanunun 51. Maddesine göre pazarlık usulüyle yapılacaktır.

1- İhaleler ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Ayvacık Devlet Hastanesinde bedelsiz olarak görülebilir.

2- İhalelere katılmak isteyen İsteklilerin ihale saatine kadar;

  • Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi),
  • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
  • Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası ile nüfus cüzdanı suretini,tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını,
  • Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

(Geçici teminatın bankalardan ve özel finans kurumlarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı kanunun 26. Ve 27. Maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)

e) İhaleye gerçek kişiler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname,

f) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2020 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri ; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b),(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri , ihale komisyonuna getirmeleri gerekmektedir.

g) Yetkili kurumlardan alınmış Kantin İşletme Belgesi ve İşletme Kayıt Belgesinin Aslı veya İdarece onaylı fotokopisini ihale komisyonuna getirmeleri gerekmektedir.

3- Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı kanunun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve diğer belgelerle birlikte ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon sorumlu tutulamaz.

4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- Taşınmaz malın kiralamasında KDV alınmayacaktır.

Geçici Teminat Bedelinin Yatırılacağı Hesap :

Ayvacık Devlet Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi
Halk Bankası Çanakkale Merkez Şubesi TR 66 0001 2009 6380 0005 0000 56


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir