Çankırı Belediyesi 9 Adet İşyerini Kiraya Veriyor

✔ Çankırı Belediyesi 9 Adet İşyerini Kiraya Veriyor

Çankırı Belediyesince ait aşağıda bilgileri bulunan 9 (dokuz) adet işyerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda 3 yıllık kiraya verilmesi için, 07.10.2019 tarih ve 484 sayılı, 16.12.2019 tarih ve 539 sayılı ve 23.12.2019 tarih ve 548 sayılı Belediye Encümen Kararları alınmıştır.

 İhaleler, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

 İhaleler, 20/01/2020 tarihinde Belediye Hizmet Binası 4. katta bulunan Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

✔ Çankırı Belediyesinden

Kiraya verilecek işyerlerinin bilgileri ve ihale saatleri

AdresiNiteliğiİşyeri NoAlanıAylık
Muhammen Kira Bedeli
Geçici Teminat 
3 Yıllık Kira Bedelinin %3’ü
Buğday Pazarı Mahallesi             Ahmet Yesevi Cami Meydanıİşyeri2129,93 m21.000,00 TL.1.080,00 TL.
Cumhuriyet MahallesiElif CaddesiBitişik İşyeri14/A-16/A20 m2300,00 TL.324,00 TL.
Cumhuriyet MahallesiElif Caddesiİşyeri22/A20 m2300,00 TL.324,00 TL.
Cumhuriyet MahallesiElif, Belediye ve Atarlar CaddesiBitişik İşyeri24/A-25/A 73/A30 m2450,00 TL.486,00 TL.
Cumhuriyet Mahallesi Elif Caddesiİşyeri12/A10 m2220,00 TL.237,60 TL.
Mimar Sinan Mahallesi H.Astarlızade Sokakİşyeri4/A20 m2300,00 TL.324,00 TL.
Alibey Mahallesi141 Ada 1 Parselİşyeri25/A10 m2150,00 TL.162,00 TL.
Kırkevler Mahallesiİşyeri152/D48 m2500,00 TL.540,00 TL.
Kırkevler Mahallesiİşyeri152/E86 m2900,00 TL.972,00 TL.

1- İhale ile ilgili şartnameler Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresindeki Çankırı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 50.- TL. bedel karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur.

2- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler

İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki koşullar aranır.

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge,

b) Gerçek kişi olması halinde, T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi,

c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğuna dair belge,

d)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

    d.1.) Gerçek kişi olması halinde, noter onaylı imza beyannamesi,

    d.2.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

h) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

ı) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge,

i) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair yer görme belgesi,

İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan her bir ortak (gerçek veya tüzel kişiler) ayrı ayrı (b), (c), (d), (h) bentlerindeki belgeleri sunmakla mükelleftir.

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini de teklifleri kapsamında sunabilirler.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok