Ceyhan Belediye Başkanlığı Arsa İşyeri ve Tarla Kiraya Verecektir

✔ Ceyhan Belediye Başkanlığı Arsa İşyeri ve Tarla Kiraya Verecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.03.2020 — saat: 11:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Ceyhan Belediyesi Başkanlık Binası (Konakoğlu Mahallesi Mahir Alp Boydak Bulvarı No: 58 Ceyhan/ADANA) Belediye Encümen Salonunda,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Ceyhan Belediye Başkanlığından

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında olup, 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ artırma sureti ile Büyük Mangıt’taki taşınmaz 10 (on) yıllığına diğer yerler ise 3 (Üç) yıllığına (1.yıl ihale bedeli diğer yıllar ise bir önceki yılın kira bedeli üzerinden 12 aylık ortalamalara göre TÜFE oranında artışı yapılarak belirlenecektir. Talep halinde tüm yılların kira bedeli ihale bedeli üzerinden peşin olarak alınabilir.) her biri ayrı ayrı olmak üzere kiraya verilecektir.

1. yıl kira bedelleri sözleşme anında defaten ve peşin olarak alınacaktır. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini ve eklerini 25,00-TL karşılığında belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliği’nden temin edebilirler veya ücretsiz olarak görebilirler.

İhale, Ceyhan Belediyesi Başkanlık Binası (Konakoğlu Mahallesi Mahir Alp Boydak Bulvarı No: 58 Ceyhan/ADANA) Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhalenin yapılacağı tarih: 04.03.2020 saat: 11:00 Çarşamba,

İhale için son müracaat tarihi: 04.03.2020 saat: 11:00 Çarşamba,

İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

1- Yasal yerleşim yeri sahibi olmak.

2- Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri (Gerçek kişiler ikametgâh ilmühaberi-tüzel kişiler beyanname).

3- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri.

4- Muhammen bedelin %3’ü oranındaki geçici teminatı yatırdığına dair makbuz.

5- Her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ihale şartnamesi ve ödendi makbuzu.

6- Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

7- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki ( b ), ( c ) , ( d ), ( e ) ve ( f ) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.

İstekliler istenilen belgeleri yukarıda belirtilen saate kadar Ceyhan Belediye Başkanlık Binası (Konakoğlu Mahallesi M. Alp Boydak Bulv. No: 58 Ceyhan/ADANA) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliğine (3.Kat) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-342.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı yemekciyiz-2.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok