Çorum Belediyesine Ait Kafeterya ve 2 Adet Büfe Kiraya Verilecektir

✔ Çorum Belediyesine Ait Kafeterya ve 2 Adet Büfe Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 17.02.2020 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
  • İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:
  • Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait, Çepni Mahallesi, Millet Bahçesi içerisindeki aşağıda nitelikleri belirtilen 1 adet kafeterya ve 2 adet büfe, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.
✔ Çorum Belediyesinden
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-127.png

Şartname:

Şartname ve ekleri Çorum Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri:

17.02.2020 Pazartesi günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler:

A) Nüfus Cüzdanı Örneği,

B) Kanuni İkametgâh Belgesi,

C) Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi,

Ç) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasında veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Noterden tasdikli imza sirküleri,

D) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermeleri,

E) İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri,

F) Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz.

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

H) İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir.

I) İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri,

İ) Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir.

J) Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları (Sabıkasızlık belgesi).

K) İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

L) Kafeterya için kira ihalesine katılacak olanlar, Kafeterya kira ihalesine özel olan; 60, 61 ve 62 Numaralı Maddelere uymak zorundadır.

M) 1 Numaralı Büfe (Simitçi) kira ihalesine katılacak olanlar, 1 Numaralı Büfe (Simitçi) kira ihalesine özel olan; 63 Numaralı Maddeye uymak zorundadır.

N) 2 Numaralı Büfe (Büfe) kira ihalesine katılacak olanlar, 2 Numaralı Büfe (Büfe) kira ihalesine özel olan; 64 Numaralı Maddeye uymak zorundadır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok