Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 199 0

Çubuk Belediyesi 1 Adet Abone Merkezini İhaleyle Kiraya Verecektir…

Paylaş:

Çubuk Belediyesi 1 Adet Abone Merkezini İhaleyle Kiraya Verecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara/Çubuk İlçesi Atatürk Mahallesinde bulunan 1 (bir) adet gayrimenkul Belediye Encümeni kararı ile 3 yıllığına 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45,46 ve 47 nci maddelerine istinaden Açık Artırma usulü ile kiraya verilecek.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 23.03.2020 — saat: 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye Meclis Toplantı salonunda,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- Ankara/Çubuk İlçesi Atatürk Mahallesinde bulunan 1 (bir) adet gayrimenkul Belediye Encümeni kararı ile 3 yıllığına 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45,46 ve 47 nci maddelerine istinaden Açık Artırma usulü ile kiraya verilecektir.

2- Kiraya verilecek gayrimenkulün Cinsi, Mahallesi, mevkii, m², yıllık kira bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıda çıkartılmıştır.

CİNSİMAHALLEMEVKİİKAPI NOYILLIK KİRA BEDELİGEÇİCİ TEMİNATKİRA SÜRESİ
ABONE MERKEZİATATÜRK190310 ADA 3 PARSEL17 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM12.000,00-TL +KDV1.500,00-₺3 YIL

3- İhale; 23.03.2020 Pazartesi günü saat: 10.30’da Çubuk Belediye Meclis Toplantı salonunda yapılacaktır.

4- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a. Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin vukuatlı Aile nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğü veya e-Devlet),

b. Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin Yerleşim (İkametgah) belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya e Devlet),

c. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,

d. İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz, şartname alındı ve dosya teslim tutanağı.

e. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

f. Vekaleten katılanlar için Noterden onaylı vekaletname,

g. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri,

h. Gerçek Kişinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına ait ihale tarihi itibariyle 30 günlük belge (Belediye Başkanlığından alınacak),

İstekliler yukarıda yazılı belgeleri bir dosya halinde ihale günü 23.03.2020 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar İhale Komisyonu adına Emlak İstimlak Müdürlüğüne Teslim edeceklerdir.

5- Şartname 100 TL. Karşılığında Çubuk Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. İhale hakkında bilgi almak isteyenler, her gün mesai saatleri içinde Emlak İstimlak Müdürlüğüne müracaat edip bilgi alabilirler.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir