Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden 13 Adet Taşınmaz İhale Usulü Kiraya Verilecektir

✔ Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden 13 Adet Taşınmaz İhale Usulü Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Şantiye Sahası, Öğrenci Kantini, PTT Şubesi ve Kuzey Çarşı Merkezinde bulunan dükkanların kiralama ihalesi,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.02.2020 — saat: 11:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari Birimler Binası Kat: 2 No: 217
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden


MADDE 1- KİRAYA VEREN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1 Adı: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü

1.2 Adresi: Mithat Özsan Bulvarı Balcalı Mahallesi Sarıçam – Adana

1.3 Telefon numarası (0322) 338 63 56

1.4 Faks numarası: (0322) 338 63 56

1.5 Elektronik posta adresi: [email protected]

MADDE 2- İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER:

2.1- İhale konusu işin adı: Çukurova Üniversitesi Kuzey Çarşı Merkezinde bulunan dükkanların, Şantiye Sahasının, Balcalı PTT ve Üniversite PTT Şubelerinin ve Ceyhan Meslek Yüksekokulunda bulunan Öğrenci Kantininin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36’ncı maddesi Kapalı Teklif (Artırım) Usulüne göre kiraya verilmesi.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-200.png


MADDE 3- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

3.1- İhalenin yapılacağı yer: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari Birimler Binası Kat:2 No: 217

3.2- İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a)- İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü Balcalı Sarıçam – Adana

b)- İhale dokümanının satış bedeli: 150,00 (Yüzelli) TL dir.

3.3- İstekliler, ihale dokümanının 150,00 (Yüzelli) TL satış bedelini, Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının veznesine ya da Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi nezdinde bulunan TR 2300 0100 1690 4066 3298 5634 nolu hesabına yatıracaklardır.

MADDE 4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

4.1- İlgisine göre Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir 2020 tarihli olarak tanzim edilen Oda Kayıt Sicil Örneğini vermek,

4.2- Tebligat için Türkiye’deki adresini gösteren belge,

4.3- Gerçek kişi olması halinde noter onaylı imza sirküsü ile kimlik fotokopisini vermek, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Yetki Belgesi ve noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.5- 2886 sayılı Kanuna göre teminat olarak kabul edilen değerlerden olmak şartıyla teklif edilecek taşınmaza ait geçici teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz, banka dekontu, banka teminat mektubu (banka teminat mektubu verilmesi halinde mektubun süresiz ve teminatın verildiği banka tarafından teyitli olmalıdır.)

4.6- İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge ya da makbuz,

4.7- Usulüne uygun olarak hazırlanan ve imzalanan teklif mektubu,

4.8-.İhale konusu taşınmazın yerinde görülerek ve taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Yer Görme Belgesini imzalayarak vermek,

4.9- Sözleşme ve Şartnameyi okuyup kabul ettiğine dair imzalı taahhütnameyi vermek.

4.10- PTT Şubesi ihalesine girebilmek için Üniversitede en az 5 (beş) yıl süre faaliyetinde bulunmak, Şantiye Sahası ihalesine girebilmek için öğrenci yurdu inşaatı ihalesi uhdesinde kalmış olmak,

4.11- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesinden alınacak mükellefiyet kaydı belgesi ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından alınacak olan vergi levhasını ibraz etmek,

4.12- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesine vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairesinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından alınacak olan vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi ibraz etmek,

4.13- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmadığına dair SGK’dan ya da SGK’nın internet sayfasından alınacak olan “İhale Konusu İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi’ni ibraz etmek

4.14- İhaleye girmek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların ve ihaleye vekâleten teklif verecek olan isteklilerin yasaklı ve adli sicil kaydı olmadığına dair imzalı taahhütte bulunmak,

4.15- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin 3’nci maddede sayılan belgeler ile ortak girişim beyannamesini tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.16- Gerçek kişi olup, mükellefiyet kaydı olmayanlardan, 2.2 ve 2.3 numarada belirtilen taşınmazlardan “ Öğrenci Kantini ile dükkanların ” ihalesine girecek isteklilerden, ilanın 4’üncü maddesinin (4.1), (4.11), (4.12) ve (4.13) bentlerinde sayılan belgeler istenmeyecektir. Ayrıca, ilanın 2.2 numarasındaki PTT şubesi girecek istekliden, (4.11), (4.12), (4.13) ve (4.14) bentlerinde sayılan belgeler istenmeyecektir.

4.17- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

4.18- İhale ilanında belirtilmeyen ya da olmayan hususlarda şartname hükümleri geçerlidir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok