Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 253 0

Didim Belediyesi’ne Ait Ticari İşletmeler Kiraya Verilecektir….

Paylaş:

Aydın/Didim Belediyesi’ne Ait Ticari İşletmeler Kiraya Verilecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 19.03.2020 — saat: 14:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Cumhuriyet mahallesi, İnönü Bulvarı No: 180 Didim /Aydın Belediye Encümenin toplanacağı salon,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- Nitelikleri yukarda belirtilen taşınmazların kira ihalesi; 2886 sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2- İhaleler, Cumhuriyet mahallesi, İnönü Bulvarı No: 180 Didim /Aydın adresinde; Belediye Encümenin Toplanacağı salonda yapılacaktır.

3- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale günü saat 12:30’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında evraklarını verecekleri teklifle birlikte kapalı zarf içinde teslim etmesi gerekmekte olup postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;

  • Belediye Başkanlığına yazılı dilekçe ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
  • Kanuni yerleşim yerini gösterir belge (Son 30 Gün içinde alınmış olacak) ile kimlik fotokopisini vermeleri,
  • Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletname örneği ve noterden imza sirküsünü vermeleri,
  • Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri
  • İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname ile şartnamenin satın alındığına dair belgeyi vermeleri,
  • Belediyemize borcu olmadığına dair yazıyı vermeleri,
  • Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (aslı) veya limit dahili banka teminat mektubu asıllarını vermeleri;

Şartlarıyla ihale saatinde İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda hazır bulunmalar zorunludur.

4- İhalelere ait İdari ve Teknik Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Didim Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli mukabilinde alınabilir.

İsteklilerin belediyemize vermiş oldukları ihale teklif dosyasındaki eksikliklerden dolayı Didim Belediyesi veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- Tel : 0 256 811 26 60 /2243 Belgegeçer : 0 256 811 21 11


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir