Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 205 0

Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatı Verilecektir…

Paylaş:

Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatı Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahasına 3 yıl süreyle arama ruhsatı.
İşin Yapılacağı Yer : Sivas
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 31.03.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

1- Sivas İli Merkez İçe sınırları içerisinde bulunan, aşağıda yeri, alanı, koordinatları, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı ile ihale tarih ve saati belirtilen Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahasına 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Artırma suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.

2- İhale, Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3- İhaleye ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde İl Özel İdaresi Ruhsat Denetim Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir. Şartname bedeli 250.-TL dir.

4- İSTEKLİLERİN:

 • T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı. (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti)
 • Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon, varsa faks numarası,
 • İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletname,
 • İstekli Tüzel Kişilik ise, Ticaret Sicil Gazetesi ve yılı içerisinde alınmış Oda kaydı ile Tüzel Kişiliği temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü,
 • Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,
 • Sivas İl Özel İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, işin hizasında belirtilen miktarlardaki geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu (Sivas İl Özel İdaresi T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu,
 • İhale Şartnamesinin satın alındığına dair belge ve her sayfası imzalı şartname,
 • İsteklilerin ihaleyi yapan idareye borcu bulunmadığına dair İdareden alacakları belge ve 6183 Sayılı Kanunun 22-A maddesine göre vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge,

İle birlikte; açıklanan gün ve saatte ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 • İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 • Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan Olunur.

İhale KonusuAlanı (Hektar)Muhammen BedeliGeçici TeminatıPaftaKoordinatlarıİhale tarih ve saati
Sivas Merkez İlçe sınırları içerisinde AR-27 Ruhsat nolu Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası4822,651.317,71 TL1.539,53 TLİ38a4, İ37b3, İ38d11.Nokta2.Nokta3.Nokta4.Nokta5.Nokta31.03.2020 10.00
Sağa(Y)328869329073334090339250335890
Yukarı (X)44068964407876440950044072654400715

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir