Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 213 0

Doğanşehir Belediyesine Ait Muhtelif Taşınmazlar İhale İle Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Doğanşehir Belediyesine Ait Muhtelif Taşınmazlar İhale İle Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Malatya/Doğanşehir Belediyesine ait Gayrimenkuller (iş yerleri ve meskenler) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45, 46, 47, 48 ve 49 Maddelerine göre açık ihale usulü 5 (beş) yıllığına ile ihale edilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 16.03.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Doğanşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- Malatya ili Doğanşehir İlçesi Mülkiyeti Doğanşehir Belediyesine ait Gayrimenkuller (iş yerleri ve meskenler) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 ,46, 47, 48 ve 49 Maddelerine göre açık ihale usulü 5 (beş) yıllığına ile ihale edilecektir.

DOĞANŞEHİR İLÇESİ KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULLER (TAŞINMAZ)


Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen kiralama bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen Doğanşehir Belediyesine ait gayrimenkuller Doğanşehir Belediyesi Başkanlığınca 16.03.2020 tarihinde Pazartesi günü saat 10.00’de Doğanşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda ayrı, ayrı yapılacak ihale ile 5 (beş) yıllığına kiraya verilecektir.

İstekliler, ihaleye ilişkin Şartnameyi Doğanşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden görebilirler 50.- (elli) TL karşılığında satın alabilirler.

Taşınmazların muhammen kiralama bedelleri, yukarıda madde 1’de gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzdeüç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

İştirakçilerin Geçici teminat bedelini İhale tarihinde ve saat inden önce belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir. Gayrimenkul ihale kiralama bedelleri peşin olarak ödenecektir.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttirİhale onay tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde almış olduğu ihale bedelinin tamamını yatıracaktır.

Her türlü harç ve vergiler ihaleyi alan kişiye aittir. Her türlü itilafta Doğanşehir mahkemeleri yetkilidir.

Kiralama ihalesi aynı gün sonuçlanmadığı takdirde izleyen iş günü yapılacaktır.

İhaleye katılacakların;

A- GERÇEK KİŞİLERDEN

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

1) Taşınmaz Mal kiralama Şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır),

2) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu,

3) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (nüfus müdürlüğünden),

4) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (nüfus müdürlüğünden)

5) isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,

6) Vergi, Kira, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi, vb. borcu olmadığına dair belge veya ödeme taahütnamesi (Doğanşehir Belediye Başkanlığından),

7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,

8) İmza sirküsü,

9) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre yasaklı olmadıklarına dair taahhütname (Doğanşehir Belediye Başkanlığından),

B- TÜZEL KİŞİLERDEN

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi),

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6- Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

a) Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

Açık teklif usulüne göre ihale isteklerini komisyon önünde sözlü olarak belirtmek sureti ile yapılacaktır.

İhaleye katılanlar bu şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir