Edirne Sultan I. Murat Devlet Hastanesi Kantini Kiraya Verilecektir

✔ Edirne Sultan I. Murat Devlet Hastanesi Kantini Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Hazineye ait, kullanım hakkı EDİRNE VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Edirne Sultan I. Murat Devlet Hastanesine tahsisli olan aşağıda belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile 3 Yıllığına kiraya verilecektir.
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 30.01.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda,
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü: Kiraya Verme,
✔ Sultan I. Murat Devlet Hastanesinden

Mülkiyeti Hazineye ait, kullanım hakkı EDİRNE VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Edirne Sultan I. Murat Devlet Hastanesine tahsisli olan aşağıda belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile 3 Yıllığına kiraya verilecektir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-102.png

Bu taşınmaza ait kiralama ihalesi, yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saate Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Camii Sk. No: 17 Edirne Adresinde yer alan Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Edirne Sultan I. Murat Devlet Hastanesi hizmet binasında bulunan Kantin alanının kiralama ihalesine katılabilmek için, isteklilerin;

a) İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimine ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla ihale komisyon başkanlığına göndereceklerdir.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

b) Geçici Teminat; nakit olması halinde İl Sağlık Müdürlüğünün Edirne Halk Bankası TR54 0001 2009 3350 0005 0000 41 nolu hesabına yatırılacak veya 2886 sayılı Kanunun 26.maddesine göre düzenlenmiş süresiz (mektup üzerinde süresiz ibaresi olacak şekilde) geçici teminat mektubu.

c) Dokümanın alındığına dair 100,00 TL tutarındaki makbuz. (İl Sağlık Müdürlüğünün Edirne Halk Bankası TR54 0001 2009 3350 0005 0000 41 Nolu Hesaba yatırılacak) Doküman Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Biriminden alınabilir.

d) Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge.

e) Mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğünü tevsik eden belge.

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

h) İlk ilan tarihi itibarı ile Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün Vergi Daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)

j) İlk ilan tarihi itibarı ile SGK borcunun bulunmadığına dair belge.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)

k) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde müdür/müdürler ve tüm ortaklar dahil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli sicil kayıt örneği. İhaleye vekaleten katılma durumunda da vekilinde bu bent de belirtilen hallerde olmadığına ilişkin savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli sicil kayıt örneği sunacaktır.


l) İstekliler, 01.01.2006 tarihinden sonra imzalanmış tek bir sözleşme kapsamında, en az 2 yıl süreyle (bu süreyi aşan ve devam eden işlerde kabul edilecektir.) bir kamu kurum veya kuruluşunda Kantin / Kafeterya işletmeciliği yaptığına dair resmi makamlarca onaylanmış tek bir belge sunacaktır. Bu belgede;

1- Kiralama işinin en az 2 yıl süre ile kesintisiz olarak gerçekleştiği; biten iş olması durumunda tahliyeye maruz kalmaksızın (mücbir sebeplerden ve idareden kaynaklanan nedenlerden dolayı sözleşmenin feshi durumu hariç) tamamlanmış olduğu, devam eden iş olması durumunda ise belgenin alınış tarihi itibariyle bir tahliye işleminin bulunmadığı,

2- Tek bir sözleşme kapsamında yıllık en az 100.000,00 TL kira tutarını, taşınmazı kiralayan kuruma ödediği, hususları mutlaka belirtilecektir. Belirtilen şartların belgede yazılı olmaması durumunda istekli ihale dışı bırakılacaktır.

m) İhaleye katılacak isteklilerin Sağlık Bakanlığı ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan istekli diğer şartları karşılasa bile ihale dışı bırakılacaktır.

n ) İhaleye ortak girişim şeklinde iştirak halinde, yukarıda sayılan tüm maddelerde (geçici teminat hariç ) istenilen belgeler her ortak tarafından karşılanmalıdır. (l) bendinde yer alan belgeyi ise ortaklar ,toplamda ortaklık %100 oranı karşılamakla birlikte her bir ortak en az %30 oranında anılan belgeye sahip olmalıdır.

o) İhaleye iştirak edeceklerin, İhale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak (Zarfın üzerinde ilgili isteklinin adı adresi, TC- Vergi No.su ve ihalenin adının belirtilmelidir.) Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimine teslim etmeleri gerekir.

Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Edirne İl Sağlık Müdürlüğü veya https://edirneism.saglik.gov.tr/ adresinden ücretsiz olarak görülebilir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png


İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok