EGO Genel Müdürlüğü Kızılay Metro-Ankaray İstasyonunda Bulunan 9 Adet Taşınmazı İhaleyle Kiraya Verecek

✔ EGO Genel Müdürlüğü Kızılay Metro-Ankaray İstasyonunda Bulunan 9 Adet Taşınmazı İhaleyle Kiraya Verecek
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : KIZILAY METRO-ANKARAY ORTAK İSTASYONUNDA BULUNAN 9 ADET TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 25.02.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni Toplantı Salonu Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 4. Kat No: 5 A Blok Yenimahalle / ANKARA,
  • İhale Usulu : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ EGO Genel Müdürlüğünden

1- Ego Genel Müdürlüğünce; aşağıda tabloda belirtilen taşınmazın 25.02.2020 tarihinde salı günü saat 14.00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesinin (a) fıkrası kapalı teklif usulüne göre, anılan yasanın 36., 37., 38., 39. ve 40. maddeleri ve aynı yasanın diğer ilgili madde hükümlerine göre kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

2- Söz konusu, ihale şartnamesi; 100,00.-TL bedel karşılığında Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 2’nci Kat No: 5 A Blok Yenimahalle /ANKARA adresindeki Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. İsteklilerin ihale şartnamesi alması zorunludur.

3- İhale 25.02.2020 tarihinde salı günü saat:14.00’de Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 4. Kat No: 5 A Blok Yenimahalle / ANKARA adresindeki EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ve anılan yasanın ilgili diğer madde hükümlerine göre yapılacaktır.

İstekliler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnameye uygun olarak hazırlayarak, 25.02.2020 tarihinde salı günü saat 14.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğü Encümenine (ihale komisyonu) sunulmak üzere Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Zemin katta bulunan EGO Genel Müdürlüğü Genel Evrak Kabul Bankolarında İhale Evrakı Kabulü için açılmış 1 nolu İhale Evrakı Kabul Bankosu olarak belirtilmiş bankodan, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında verecektir.

Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar yetişmek üzere, iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilebilir.

Ancak postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilemez. Verilen teklif mektubu geri alınamaz. İhale şartnamesine uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartları ihtiva eden teklifler geçersizdir.

4- İsteklilerin şartnamenin ilgili maddeleri doğrultusunda, 1 (bir) yıllık olmak üzere KDV hariç olarak hazırlayacakları teklifini ihale dosyasına eklemesi gerekmektedir.

Aşağıda tabloda belirtilen taşınmaza bir bütün olarak KDV hariç tek teklif mektubu ve fiyatı verilecektir.

Teklif verecek olan istekliler ihale konusu taşınmazı şartname listesinde belirtilen adreste görebilirler.

5- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi, ortak katılımda gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

A- GERÇEK KİŞİLER:

a) Noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı (ihaleye vekil olarak katılacak olanların noter tasdikli teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküsü olacaktır.)

b) Geçici Teminat Mektubu, nakit teminat ve diğer teminat olarak kabul edilecek değerler limitli ve süresiz olacaktır.

c) Şartname Bedeli

ç) Teklif Mektubu

d) Adli Sicil Kaydı (ihale tarihinden en fazla 5 gün önce alınmış olacak),

e) Varsa ilgisine kayıtlı olduğu Meslek Odası belgesi veya Vergi levhası,

f) Taşınmazın yerinde görüldüğünü ve herhangi bir itirazın olmadığına dair imzalı beyanı,

g) Tebligat adresi için ikametgâh ilmühaberi,

B- TÜZEL KİŞİLER:

a) İmza sirküleri aslı veya onaylı sureti (İhaleye vekil olarak katılacak olanları noter tasdikli yetkili imza sirküsü olacaktır.)

b) Geçici Teminat Mektubu, nakit teminat ve diğer teminat olarak kabul edilecek değerler limitli ve süresiz olacaktır,

c) Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti, Ticaret, Sanayi veya Meslek odası belgesi, kayıtlı olduğu odadan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu belge,

ç) Şartname Bedeli,

d) Teklif Mektubu,

e) Taşınmazın yerinde görüldüğünü ve herhangi bir itirazın olmadığına dair imzalı belge,

f) Tebligat adresi için ikametgâh ilmühaberi,

C- İHALEYE ORTAK KATILACAK GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER

(A) ve (B) bendinde sayılan belgelerin yanında noterden aldıkları ortaklık belgelerini de dış zarfın içine koymak zorundadır. Bu belgelerden birinin eksik olması durumunda ihale dışı bırakılır.

Yukarıdaki belgelerle birlikte taşınmaz yerinde görüldü belgesini de ekleyerek eksiksiz teslim edecektir. Eksik bulunması halinde istekli ihale dışı bırakılır.

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile ilgili olarak ihale komisyonu teklif zarflarını açmadan ihaleyi iptal etmekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.

7- İhale şartnamesi satın alındığına dair makbuzu ile birlikte şartnamesi imzalanarak ihale dosyasına eklenecektir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok