EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Metro ve ANKARAY’da Bulunan 5 Adet İş Yeri ve Ofis İhaleyle Kiraya Verilecektir

✔ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Metro ve ANKARAY’da Bulunan 5 Adet İş Yeri ve Ofis İhaleyle Kiraya Verilecektir

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : 5 adet taşınmaz kiraya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35’inci maddesine göre verilecek,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 16.03.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi 4. Kat No: 5 A Blok Yenimahalle-ANKARA
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ EGO Genel Müdürlüğünden

1- EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nce ; aşağıdaki tabloda belirtilen 5 adet taşınmazın, 16.03.2020 Pazartesi günü saat 14.00’te 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35’inci maddesi (a) fıkrası Kapalı Teklif usulüne göre, anılan yasanın 36., 37., 38., 39. ve 40. maddeleri ve aynı yasanın diğer ilgili madde hükümlerine göre kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

2- Söz konusu ihale şartnamesi; 100,00.-TL bedel karşılığında Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 2’nci Kat No: 5 A Blok Yenimahalle-ANKARA adresindeki Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. İsteklilerin ihale şartnamesi alması zorunludur.

3- İhale 16.03.2020 Pazartesi günü saat 14.00’te Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 4. Kat No: 5 A Blok Yenimahalle-ANKARA adresindeki EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif usulü ile ve anılan yasanın ilgili diğer madde hükümlerine göre yapılacaktır.

İstekliler, ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnameye uygun olarak hazırlayarak 16.03.2020 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğü Encümenine (İhale Komisyonu) sunulmak üzere Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok Zemin katta bulunan EGO Genel Müdürlüğü Genel Evrak Kabul Bankolarında İhale Evrakı Kabulü için açılmış 1 No’lu İhale Evrakı Kabul Bankosu olarak belirtilmiş bankodan, Sıra Numaralı Alındı Belgesi karşılığında verecektir.

Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar yetişmek üzere, iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilebilir.

Ancak postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilemez. Verilen teklif mektubu geri alınamaz.

İhale şartnamesine uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartları ihtiva eden teklifler geçersizdir.

4- İsteklilerin şartnamenin ilgili maddeleri doğrultusunda, 1 (bir) yıllık KDV hariç olarak hazırlayacakları tekliflerini ihale dosyasına eklemesi gerekmektedir. Aşağıda tabloda belirtilen taşınmazlar sıra numarasına göre ayrı ayrı ihale edilecek olup her taşınmaz için listede belirtilen sıra numarasına göre KDV hariç teklif verilecektir.

Teklif zarfının ve dış zarfının üzerine taşınmaza ait sıra numarası ve adı yazılacaktır. İhaleye katılacak olan istekliler, satın aldıkları bir adet ihale şartnamesi ile birden fazla taşınmaz için ihale dosyasında durumuna göre hazırlayacakları belgeleri ile birlikte dış ve iç zarfta sıra numarasını belirterek teklif verebilir.

Teklif verecek olan istekliler, ihale konusu taşınmazları şartnamede belirtilen adreste sıra numaralarına göre görebilirler.

İHALE KAPSAMINDA KİRAYA VERİLECEK 5 ADET TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

TAŞINMAZIN ADRESİNİTELİĞİKULLANIM
ALANI
KİRA
SÜRESİ
MUHAMMEN BEDELİ
KIZILAY METRO-ANKARAY ORTAK İSTASYONUİŞYERİ VEYA OFİS OLARAK DÜŞÜNÜLEN YER30 m²10 YIL205.000,00 TL.
İVEDİK METRO İSTASYONUİŞYERİ273 m²10 YIL120.000,00 TL.
MACUNKÖY METRO İSTASYONUİŞYERİ OLARAK DÜŞÜNÜLEN YER295 m²10 YIL145.000,00 TL.
MACUNKÖY METRO İSTASYONUİŞYERİ OLARAK DÜŞÜNÜLEN YER165 m²10 YIL125.000,00 TL.
DİKİMEVİ ANKARAY İSTASYONUİŞYERİ220 m²10 YIL195.000,00 TL.


5- İstekliler birden fazla taşınmaza teklif vermeleri halinde, tabloda belirtilen her taşınmaz için sıra numarası karşılığına gelen geçici teminatı ayrı ayrı verecektir.

6- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi, ortak katılımda gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

A-GERÇEK KİŞİLER:

a) Noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı (İhaleye vekil olarak katılacak olanların noter tasdikli teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküsü olacaktır),

b) Geçici teminat mektubu, nakit teminat ve diğer teminat olarak kabul edilecek değerler limitli ve süresiz olacaktır,

c) Şartname Bedeli,

ç) Teklif Mektubu,

d) Adli Sicil Kaydı (ihale tarihinden en fazla 5 gün önce alınmış olacak),

e) Varsa, ilgisine kayıtlı olduğu Meslek Odası Belgesi veya Vergi Levhası,

f) Taşınmazın yerinde görüldüğünü ve herhangi bir itirazın olmadığına dair imzalı beyanı,

g) Tebligat adresi için ikametgah ilmühaberi.

B-TÜZEL KİŞİLER:

a) İmza sirküleri aslı veya onaylı sureti (İhaleye vekil olarak katılacak olanların noter tasdikli yetkili imza sirküsü olacaktır),

b) Geçici teminat mektubu, nakit teminat ve diğer teminat olarak kabul edilecek değerler limitli ve süresiz olacaktır,

c) Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti, Ticaret, Sanayi veya Meslek Odası belgesi veya kayıtlı olduğu Odadan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu belge,

ç) Şartname Bedeli,

d) Teklif Mektubu,

e) Taşınmazın yerinde görüldüğünü ve herhangi bir itirazın olmadığına dair imzalı beyanı,

f) Tebligat adresi için ikametgah ilmühaberi.

C- İHALEYE ORTAK KATILACAK GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER:

(A) ve (B) bendinde sayılan belgelerin yanında noterden aldıkları ortaklık belgelerini de dış zarfın içine koymak zorundadır. Bu belgelerden birinin eksik olması durumunda ihale dışı bırakılır.
Yukarıdaki belgelerle birlikte Taşınmaz Yerinde Görüldü Belgesiyle birlikte eksiksiz teslim edilecektir. Eksik bulunması halinde istekli ihale dışı bırakılır.

7- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile ilgili olarak ihale komisyonu teklif zarflarını açmadan ihaleyi iptal etmekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.

8- İhale şartnamesi satın alındığına dair makbuzu ile birlikte ihale şartnamesi imzalanarak ihale dosyasına eklenecektir.

9- İhaleye verilecek taşınmazlar tablosunda belirtilen 1 numaralı taşınmazın bulunduğu yerde herhangi bir yapı yoktur. Tabloda belirtilen kullanım alanını geçmeyecek şekilde konulacak herhangi bir yapı ihale üzerinde kalan istekli tarafından yaptırılacak ve kira sözleşmesi sonunda kaldırılacaktır. 2, 3, 4 ve 5 numaralı taşınmazlar için yapılacak tadilat, bakım, onarım ve işyeri için konulacak herhangi bir yapının giderleri de kiracıya ait olacaktır.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok