Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 283 0

Elmalı Belediyesi Muhtelif Mahallelerde Ticari Nitelikli Taşınmazları Kiraya Veriyor…

Paylaş:

Elmalı Belediyesi Muhtelif Mahallelerde Ticari Nitelikli Taşınmazları Kiraya Veriyor…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 23 adet ticari nitelikli taşınmazın kiraya verilmesi işi,
İşin Yapılacağı Yer : ANTALYA/ELMALI
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 11.03.2020 — saat: 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Antalya/Elmalı Belediye Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Antalya/Elmalı İlçesine bağlı mahallelerde bulunan ve mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle kiralanacaktır.

Söz konusu ihale Belediye Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Taşınmazların kiralanması ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Gelir ve Emlak Şefliğinde görülebilir.

İhaleye Girebilme Şartları;

a) Gerçek Kişilerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belge.

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler , tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi , belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair, son 10 gün içinde alınmış belgeyi ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir