Elmalı Belediyesine Ait Komisyoncu Dükkanları 1 Yıllığına Kiraya Verilecektir

✔ Elmalı Belediyesine Ait Komisyoncu Dükkanları 1 Yıllığına Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : İlçenin Kocapınar Mahallesi Toptancı Hal Caddesi mevkiinde bulunan ve İşletmesi belediyemize ait olan Elmalı Toptancı Hal Kompleksindeki 37 ( 168/5) ve 38 (168/6) numaralı 50,00 M² miktarlı Komisyoncu Dükkanları 1 yıllığına kiraya verilecektir
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.03.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Elmalı Belediyesinden

İlçenin Kocapınar Mahallesi Toptancı Hal Caddesi mevkiinde bulunan ve İşletmesi belediyemize ait olan Elmalı Toptancı Hal Kompleksindeki 37 ( 168/5) ve 38 (168/6) numaralı 50,00 M² miktarlı Komisyoncu Dükkanları 01 MAYIS 2020 tarihinden 01 MAYIS 2021 tarihine kadar bir yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.

Kiraya verilecek olan 37 numaralı taşınmazın yıllık tahmini kira bedeli 16.700,00 TL ( KDV Dahil) olup, ihaleye katılmak için geçici teminatı 501,00 TL’dir.

Taşınmazın kira ihalesi 04.03.2020 tarihinde saat 10:00 da,
Kiraya verilecek olan 38 numaralı taşınmazın yıllık tahmini kira bedeli 16.700,00 TL ( KDV Dahil) olup, ihaleye katılmak için geçici teminatı 501,00 TL’dir.

Taşınmazın kira ihalesi 04.03.2020 tarihinde saat 10:05 de, Belediye dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Taşınmazların kiralaması ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Hal Müdürlüğünde görülebilir.

İhaleye Girebilme Şartları;

a) Gerçek Kişilerden;

1- Noter onaylı imza beyannamesi ve istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunulacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

2-Esnaf veya ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair 2020 yılı içinde alınmış belge.

3- Nüfus cüzdanı fotokopilerini

4-Bu kiralama ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini,

5- Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını

6-Vergi Dairesine kayıtlı olduğunu gösterir belge

7-Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemine kayıtlı olup/ olmadığına dair belge. Kayıtlı olması halinde Rüsum borcu olmadığına dair belge

8- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil kaydına ilişkin ihale tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış belge.

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden;

1- Vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunulacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

2- İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler

3-Tüzel Kişiliğin bulunduğu yerin Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından 2020 yılı içinde alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve imza beyannamesi

5- Tüzel Kişi olması halinde yönetim kurulu üyelerinin,26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil kaydına ilişkin belge

6-Vergi dairesine kayıtlı olduğunu gösterir belge.

7-Şirket ortaklarının tümünün nüfus cüzdan fotokopisi

8- Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını.

9- Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemine kayıtlı olup/ olmadığına dair belge. Kayıtlı olması halinde Rüsum borcu olmadığına dair belgeyi ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok