Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 241 0

Erdek Belediyesine Ait 16 Taşınmaz 3 Yıl Süreli Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 18.02.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Erdek Belediyesi Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme
,

Mülkiyeti Erdek Belediyesine ait aşağıda mevkii, ada, parsel ve yüzölçümü yazılı 16 adet taşınmaz ,18.02.2020 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Erdek Belediyesi toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. Talipli çıkmadığı takdirde ikinci ihale 03.03.2020 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Erdek Belediyesi toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.

MEVKİİADA/PARSELYÜZÖLÇÜMÜKULLANIM AMACIKİRA SÜRESİMUHAMMEN BEDELİGEÇİCİ TEMİNATİHALE TARİHİİHALE SAATİ
Hamamlı MahallesiParsel. 5934,922 m²Zeytinlik3 YılYıllık 1.000 TL.30 TL.18.02.202010.00
Hamamlı Mahallesi Parsel. 2808,094 m²Zeytinlik3 YılYıllık 2.000 TL.60 TL.18.02.202010.10
Hamamlı Mahallesi Parsel. 7711,469 m²Zeytinlik3 YılYıllık 750 TL.22,50 TL.18.02.202010.20
Belkıs Mahallesi Parsel. 1111,775 m²Zeytinlik3 YılYıllık 2.000 TL.60 TL.18.02.202010.30
Belkıs Mahallesi Parsel. 400377 m²Kahvehane3 YılYıllık 4.000 TL.120 TL.18.02.202010.40
Belkıs Mahallesi Parsel. 193300 m²Zeytinlik3 YılYıllık 600 TL.18 TL.18.02.202010.50
Narlı Parsel. 7291,392 m²Zeytinlik3 YılYıllık 1.000 TL.30 TL.18.02.202011.00
Narlı Parsel. 608960 m²Tarla3 YılYıllık 500 TL.15 TL.18.02.202011.10
Çeltikçi Parsel. 231675 m²Zeytinlik3 YılYıllık 750 TL.22,50 TL.18.02.202011.20
Çeltikçi Parsel. 4742,725 m²²Zeytinlik3 YılYıllık 750 TL.22,50 TL.18.02.202011.30
Çeltikçi Parsel. 1511,800 m²Zeytinlik3 YılYıllık 750 TL.22,50 TL.18.02.202011.40
Aşağı Yapıcı Parsel. 2102,268 m²Zeytinlik3 YılYıllık 800 TL.24 TL.18.02.202011.50
Aşağı Yapıcı Parsel. 3551,834 m²Zeytinlik3 YılYıllık 750 TL.22,50 TL.18.02.202012.00
Çayağazıada.168 Parsel. 1476 m²Kafeterya3 YılYıllık 6.000 TL.180 TL.18.02.202012.10
Kestanelikada.171
Parsel. 2
273,75 m²Kahvehane3 YılYıllık 5.500 TL.165 TL.18.02.202012.20
Alaattinada.178 Parsel. 2640 m²Büfe3 YılYıllık 6.000 TL.180 TL.18.02.202012.30
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların her birinin kiralama ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır.
2- İstekliler taşınmazların birine, birkaçına veya tamamının ihalesine her biri için ayrı dosya hazırlamak şartı ile teklif verebilirler.
3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki belgeleri idareye vermeleri zorunludur.
3.1) İkametgah belgesi
3.2) Nüfus Kayıt Örneği (T.C. Kimlik Numarasını belirtir.)
3.3) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Nosunu, Tüzel kişilerin Vergi Kimlik Numarasını belirtir belge.
3.4) Geçici Teminat Makbuzu veya bankalarca düzenlenmiş süresiz ve limit dâhili teminat mektubu. ( Yıllık Bedel bedel üzerinden %3)
3.5) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyan.
3.6) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2020 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
3.7) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri.
3.8) Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
3.9) Erdek Belediyesine borcu olmadığını gösterir, idarece düzenlenmiş belge.
3.10) İhale dokümanının satın alındığına dair belge (Belediye veznesine yatırılan makbuz)
3.11) Adli Sicil Kaydı
4- İhaleye katılacaklar,ihale tarihinden bir gün önce saat:16:30’a kadar evraklarını teslim ederek, yukarıdaki tabloda belirtilen ücretler mukabilinde ihale şartnamesini almak zorundadır.
5- Şartname ve Sözleşme Taslaklarını mesai saatleri içinde, her gün Erdek Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
6- İhaleden doğacak olan her türlü vergi ve masraflar müstecire aittir.
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonu kararlarına karşı itiraz edilemez.
8- 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 2886 sayılı Kanun Hükümlerine göre ihaleye katılması yasak olanlar bu ihaleye giremezler.

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir