Ergene Belediyesine Ait Taşınmazların Satış ve Kiralama İhalesi Yapılacaktır

✔ Ergene Belediyesine Ait Taşınmazların Satış ve Kiralama İhalesi Yapılacaktır

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 27.02.2020 — saat: 09:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Ergene Belediyesi Hizmet Binasındaki Düğün Salonunda (Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı Belediye Hizmet Binası)
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü : Satış

Madde 1:

a) İlçemiz Ahimehmet, Marmaracık,Velimeşe, Pınarbaşı, Veliköy (Çerkezköy ilçesi) Mahallelerinde yer alan 20 adet müstakil arsa/tarla nitelikli taşınmaz, Ergene Belediye Encümeni’nin 11.02.2020 tarih ve 23 No.lu Kararı ve Belediye Meclisinin 05.02.2020 tarih ve 15 sayılı kararı ile satışına izin verilmiştir. Taşınmazlardan, ihale ilanının 2-5inci sırasında yer alan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve 37. Maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile, diğer taşınmazlar aynı kanunun 35/c ve 45.,46.,ve 47. Maddelerine istinaden “Açık Teklif Usulü” ile 27/02/2020 tarihinde Perşembe günü ihale edilerek satılacaktır.

b) Ulaş, Velimeşe ve Yulaflı Mahallerinde 12 adet dükkan olarak kullanılmak üzere 3 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45nci, 46ncı ve 47nci maddelerine istinaden Açık Teklif Usulü İle kiralanacaktır.

Madde 2- İhale 27.02.2020 Perşembe günü Ergene Belediyesi Hizmet Binasındaki Düğün Salonunda (Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı Belediye Hizmet Binası) İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhale ile ilgili İhale Şartnamesi ve Ekleri Ergene Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

Madde 3- Kiraya verilecek ve satışı yapılacak menkul ve gayrimenkulerin cinsi, mahallesi, mevkii, kullanım amacı, yüzölçümü, aylık veya yıllık kira bedeli, satışa çıkarılanlara ait satış bedeli ve geçici teminat bedelleri aşağıda tabloda gösterilmiştir. Aylık ve Yıllık Muhammen Bedeller KDV hariç bedellerdir

SATIŞA ÇIKARILACAK OLAN TAŞINMAZLARIN BİLGİLERİ

DÜKKAN OLARAK KİRALANACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Madde 4- Tabloda belirtilen taşınmazlara yönelik ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 200,00-TL karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Geçici teminat bedeli %3’tür.

Madde 5- Şartnamenin 1. Maddesinde ve II. tabloda yazılı olan ve kiralama amacıyla açık ihalesi yapılacak olan taşınmazlar için yıllık ihale bedeli üzerinden % 6 oranında kesin teminat bedeli alınır. Tablo I’deki taşınmazların satış ihalesine girenler kesin teminat yatırmayacaktır.

Madde 6- İlanımızın Tablo I’deki 2,3,4 ve 5.nci sırasındaki taşınmazların satış ihalesine katılacak olan isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgeleri “kapalı zarf” içerisinde 27.02.2020 Perşembe günü saat: 08:20’ye kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ibraz etmeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde- 7

a) Teklif Mektubunu içeren iç zarf (İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır.

Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye girmemiş sayılır. (Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacak taşınmazlar için istenmektedir.)

b) Gerçek kişinin kanuni ikametgâh belgesi (onaylı veya e-devlet üzerin alınmış olmalı),

c) Nüfus cüzdanı sureti/fotokopisi,

d) 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen oranda Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya Mevduat ve Katılım Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, (Sadece satış yapılacak taşınmazlar için istenmektedir)

e) Yabancı isteklilerin Türkiye’de gayrimenkul edinebilmelerine ilişkin şartları taşıdığını belirten belge (sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir), tebligat için ülkemizdeki adrese ait beyan (sadece satışı yapılacak taşınmazlar için istenmektedir.)

f) Şirketlerden noter tasdikli imza sirküsü,

g) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi,

h) Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

i) Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,

j) Ergene Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı,

k) İhaleye katılmak isteyenlerin her bir taşınmaz için 200,00-TL karşılığında Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, şartname ve eklerini aynı adresten satın almaları zorunlu olup, şartname satın alınmaksızın ihaleye iştirak edilemez. Şartnamenin her bir sayfasını ayrı ayrı imzalamaları şarttır.

l) Satışa çıkarılan taşınmazın yerini bildiğine ve okuduğuna dair imzalı dilekçe,

m) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname,

n) Kiralamaya çıkarılan taşınmazı bildiğine ve şartnameyi okuduğuna dair imzalı dilekçe,

o) İmzalı açık adres beyanı (Düz beyaz kağıda yazılı-imzalı)

p) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Md, Dernekler Md., Vakıflar Md., İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

Madde 8- İlanda yer alan (Tablo I’deki 2,3,4,5nci sıradakiler hariç) taşınmazlar 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/c ve 45,46. ve 47. Maddelerine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacağından; İhale saatinde ihale komisyonuna sunulacak belgeler; ilanın 6. Maddesinde yazılı (a)’daki belge haricinde isteklinin gerçek kişi veya tüzel kişi olup olmadığına göre hazırlanıp, ihale saatinde İhale Komisyonuna sunulacaktır.

Madde 9- Satış ve tescile ait her türlü vergi, resim, harçlar v.s. giderler ihaleyi alan alıcıya aittir. Taşınmazların tahmin edilen muhammen satış bedelleri yukarıda yazılı olup, KDV Kanunun 17/4-p maddesine göre Belediyemizin ihale ile yaptığı satışlar KDV’den istisna olup, KDV alınmayacaktır.

Madde 10- Tapu kayıtlarının, yürürlükteki İmar planlarının incelenmesi ve taşınmazın bulunduğu yerin görülmesi, taşınmazın bulunduğu yer itibariyle, belediyemizden bilgi alınması; taşınmazı almak isteyen ve bu amaçla ihaleye katılmayı arzulayan isteklilerin sorumluluğundadır.

Madde- 11 Taşınmaz malın fuzuli işgal halinde bulunması halinde; Belediye, fuzuli şagili bu taşınmaz maldan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu Belediyeden isteyemez.

Taşınmaz mal, işgal edilmiş hali ile alıcı idarece tescil ettirilmek suretiyle mahallinde satışı yapan idare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Teslim tutanağında taşınmaz mal ile birlikte satışa konu eşya veya levazımda var ise bunlar da ayrı ayrı belirtilir.

Madde- 12 İhaleye katılmak isteyen katılımcıların, tüm bu maddelerde yer alan şartları kabul ederek mutlaka yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde sonuçlandıktan sonra hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok