Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından Taşınmaz Kiralama İhalesi

✔ Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından Taşınmaz Kiralama İhalesi
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 10.03.2020 — saat: 14:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Erzurum Büyükşehir Belediyesinden


Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazların kira ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Artırma Teklif usulü ile 10.03.2020 Salı günü saat 14:30’da Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. Taşınmazlara ait muhammen bedel, geçici teminat ve şartname bedeli aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-33.png

İhale dosyasını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne ihale günü saat 13:45’ e kadar teslim etmek zorunludur.


İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

* Kanuni ikametgah sahibi olmak.

* Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

* Tüzel kişilerin noter tasdikli İmza sirküleri.

* Tüzel kişi olması halinde faaliyet belgesi.

* İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

* Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

* Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat (tahmin edilen bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır).

* Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi).

* Ortak girişim olması halinde istenilen belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

10- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

11- Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı, Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

12- Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

13- Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi.

14- Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

15- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok