Erzurum-Palandöken’de 8 Adet İşyeri 3 Yıllığına Kiraya Verilecek

✔ Erzurum-Palandöken’de 8 Adet İşyeri 3 Yıllığına Kiraya Verilecek
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 30.01.2020 saat: 09:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Ejder Kayak Merkezleri A.Ş. toplantı salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü: Kiraya Verme,

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04/01/2013 tarih ve 2013/01 sayılı kararı ile Resmi Gazetenin 17/08/2016 tarih ve 9139 sayılı kararı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketi olan (Erzurum Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi) Ejder AŞ’ye devri yapılan Palandöken Dağı kayak tesisleri bölgesinden bulunan alan içerisinde yer alan 12389 ada 1 parsel üzerine inşa edilen 8 adet iş yerinin 3 yıllık süreyle kiraya verme işi ihalesi aşağıdaki tarihlerde ve belirtilen iş kollarında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi açık teklif usulü ile Ejder Kayak Merkezleri A.Ş. toplantı salonunda ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-145.png

İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekmektedir.

1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi Nüfus Kayıt Örneği.

2- Teklif vermeye yetkili olduğuna gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri Noter tasdikli imza sirküsü, Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre Tüzel kişi ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

3- Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi.

4- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

5- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi)

6- Şartnamelerin okunup kabul edildiğini belirten dilekçe ile Vergi ve SGK borcu yoktur yazısı. Ayrıca adli sicil belgesi.

7- İhaleye katılmak isteyenler 200.- TL bedel karşılığında şartname almak zorundadır.

8- İstekliler ihaleye katılabilmek için 2.000.- TL(İkibinTL) tutarındaki geçici teminat bedelini şirketimizin Garanti Bankası Erzurum Şubesindeki TR64 0006 2000 4570 0006 2898 68 no.lu hesabına ödeyecektir.

9- İhaleye katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 30.01.2020 Perşembe günü saat 08:30’ a kadar Ejder Kayak Merkezleri A.Ş. adresine elden teslim etmeleri zorunludur.

İhale onayını müteakip 7 gün içerisinde aylık ihale bedeli, her türlü harç, vergiler ile birlikte Ejder Kayak Merkezleri A.Ş.’ye ait hesaplara yatırılacaktır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok