Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 244 0

Fıstık Parkı İçerisinde Bulunan Kafeterya Kiraya Verilecek…

Paylaş:

Fıstık Parkı İçerisinde Bulunan Kafeterya Kiraya Verilecek…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Fıstık Park içerisnde bulunan kafeterya 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/c maddesi gereğince 10 yıllığına kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 01.04.2020 — saat: 16:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 01.04.2020 — saat: 12:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Şahinbey İlçe Belediyesi Encümen Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan tapunun Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Fidanlık Mahallesi 196 Ada, 206 parselde Fıstık Parkı içerisinde bulunan kafeteryanın 10 yıllığına kiralanması işidir.

2- YAPILACAK İŞİN SÜRESİ:

İdare tarafından yükleniciye yapılacak iş yeri teslim tarihinden itibaren 10 yıl süre ile yapılacaktır.

3- MUHAMMEN BEDEL:

İhale konusu iş aylık 1.500.-TL + KDV olmak üzere, 10 yıllık toplam muhammen bedel 180.000.-TL + KDV‘dir.

4- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin ( c ) fıkrası gereğince Açık Teklif Usulü Artırma suretiyle yapılacaktır.

5- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500.-TL karşılığında Belediyemiz İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

6- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Yukarıda belirtilen yere ait geçici teminat tutarı 5.400.- TL ’dir. Geçici teminat Belediyemiz Veznesine nakden yatırılacak veya aynı miktar geçici teminatı, Banka ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi birisini başvuru dosyasından sunacaklardır.

7- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerin ihalesi 01.04.2020 Çarşamba günü saat 16.00 ’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne en geç 01.04.2020 Çarşamba günü saat 12.00’ ye kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

8- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Kanuni ikametgahı olması,
b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
c) Vekaleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter onaylı vekaletname,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noterden onaylı imza sirküleri,
e) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
g) Geçici teminat olarak banka veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi birisini başvuru dosyalarında sunacaklardır.
ğ) Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış olacak),
h) En az 3 yıldır aktif olarak kafeterya, restoran veya lokanta işletmeciliği yaptığını işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı belgesi,

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname,
c) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
ç) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
d) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,
e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname
f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
g) Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış olacak),
ğ) En az 3 yıldır aktif olarak kafeterya, restoran veya lokanta işletmeciliği yaptığını işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı belgesi,
Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisine konarak İhale İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir