Gaziantep-Şehitkamil’de Bitki Satış Yeri İhale Yoluyla Kiraya Verilecektir

✔ Gaziantep – Şehitkamil’de Bitki Satış Yeri İhale Yoluyla Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 29.01.2020 — saat: 15:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Şehitkamil Belediyesi Encümen toplantı salonu,
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü: Kiraya Verme,
✔ Şehitkamil Belediyesinden

Şehitkâmil Belediyesine ait, Şehirgösteren Mah. 5246 Ada, 3 Parsel bitişiğinde bulunan “Yapı ve Müştemilat” Belediye Encümen Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

KİRALANAN
YERİN VASFI
Aylık Kira Bedeli
(KDV hariç)
Muhammen
Bedel 3 yıllık
(KDV Hariç)
GEÇİCİ
TEMİNAT (%3)
ÖDEME
Bitki Satış Yeri700.- TL25.200.- TL756.- TLYıllık Peşin

Taşınmaz 3 yıl süreyle kiraya verilecektir. İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, sözleşme bu bedel üzerinden 3 (üç) yıl olarak yapılacaktır. İkinci ve daha sonraki yıllara ait kira bedelleri Maliye Bakanlığınca o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında, arttırılarak uygulanacaktır.

1-İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35-c maddesi gereği “Açık teklif usulü” Arttırma suretiyle yapılacaktır.

2- İhale, 29.01.2020 Çarşamba günü saat: 15.00 da Şehitkamil Belediyesi Encümen toplantı salonunda Belediye ihale komisyonu (Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

3- İhaleye katılmak isteyen istekliler, en geç 28.01.2020 Salı günü saat: 16.30’a kadar Şehitkamil Belediyesi ihale servisine, şartnamede istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

4- Şartname bedeli 50.- TL’dir.

5- İhaleye Katılacaklardan Aşağıdaki Şartlar Aranır:

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) Tüzel kişiliği oluşturan ortakların ve sorumlu şirket müdürünün Adli sicil ve Arşiv kaydı olmadığına dair belge,

ı) Bitki üretiminde faaliyet gösterdiğine dair belge,

İhale komisyonu ihale sırasında %3 geçici teminatı, teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.

6- İlgili mevzuatı gereğince doğacak KDV, her türlü vergi, resim, harç, tellaliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye aittir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok