Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 233 0

Gölcük Belediyesi İşyeri Kiraya Verecektir…

Paylaş:

Kocaeli/Gölcük Belediyesi İşyeri Kiraya Verecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 adet iş yerinin kiraya verilmesi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 28.04.2020 — saat: 15:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 28.04.2020 — saat: 12:00 Belediye Gelir Müdürlüğü,
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kocaeli/Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme

Gölcük Belediyesi, 28.04.2020 tarih Salı günü saat 15.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda Gölcük Belediyesine ait Dumlupınar Mahallesi 19 Mayıs Caddesi A Blok, 1. Kat 65 nolu işyerinin kiraya verilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

1- İhale 28.04.2020 tarih Salı günü saat 15.00 de Belediye encümen salonunda yapılacaktır.
2- Geçici teminat bedeli : 180.- TL.
3- Aylık muhammen kira bedeli : 500.- TL.
4- Kira müddeti : 3 yıl.

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır :

A- Kanuni ikametgahı olması (muhtardan ikametgah belgesi),
B- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
C- Ticaret, Sanayi veya Esnaf odası belgesi vermesi ( varsa)
,

  • Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
  • Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

D- İmza sirküleri verilmesi.

  • Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
  • Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

E- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
G- Bu şartnamenin 4. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat tutarını yatırdığına dair belge.
H- Şartnameyi satın aldığına dair makbuzu vermesi.
I- Bu şartnamenin 9. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklifini vermesi. Belgelerin asıl veya aslına uygun noter tasdikli olması zorunludur.

6- Şartname, Kocaeli/Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğünden 100.- (yüz) TL. karşılığında temin edilebilir.

7- İhaleye katılabilmek için geçici teminatın yatırılması ve şartnamenin alınması zorunludur.

8-Tekliflerin 28.04.2020 tarih Salı günü saat 12:00’ye kadar Belediye Gelir Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir