Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 313 0

Gölcük Belediyesi’ne Ait İşyeri Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Gölcük Belediyesi’ne Ait İşyeri Kiraya Verilecektir…

  • İlan No: ILN01284507
  • Şehir: KOCAELİ
  • İlçe: Gölcük
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 12.01.2021 saat: 15:00
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Dumlupınar Mah. 19 Mayıs Cad. Adnan Menderes İş Merkezi A Blok 36 nolu işyerinin  kiraya verilmesi,
  • Son Başvuru ve Teklif Tarihi: 12.01.2021 12:00 Belediye Gelir Müdürlüğü
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Belediye Encümen  Salonu

Belediyece 12.01.2021 tarih Salı günü saat 15.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda Gölcük Belediyesine ait Dumlupınar Mah. 19 Mayıs Cad. Adnan Menderes İş Merkezi A Blok 36 nolu işyerinin  kiraya verilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

1-İhale 12.01.2021  tarih Salı günü saat 15.00 de Belediye Encümen  Salonunda yapılacaktır.
2-Geçici teminat bedeli                      :      684.- TL.
3-Aylık Muhammen kira bedeli         :     1.900.-TL.
4- Kira müddeti                                 :           3 yıl
5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır :

             A- Kanuni ikametgahı olması. (Muhtardan ikametgah belgesi)
             B- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi. (Adres beyanı)
             C- Ticaret, Sanayi veya Esnaf odası belgesi vermesi. ( Varsa)
                  a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir, belge.
                  b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.


             D- İmza sirküleri verilmesi. 
                  a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
                  b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 E- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
             G- Bu şartnamenin 4. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat tutarını yatırdığına dair belge.
             H- Şartnameyi satın aldığına dair makbuzu vermesi.
              I- Bu şartnamenin 9. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklifini vermesi. Belgelerin asıl veya aslına uygun noter tasdikli olması zorunludur.  

6-Şartname Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğünden 100.- TL. karşılığında temin edilebilir.

7-İhaleye katılabilmek için geçici teminatın yatırılması ve şartnamenin alınması zorunludur.

8-Tekliflerin 12.01.2021  tarih Salı günü saat 12:00 a kadar Belediye Gelir Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.  


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir