Gölcük Belediyesine Ait İşyeri Kiraya Verilecektir

✔ Gölcük Belediyesine Ait İşyeri Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 25.02.2020 — saat: 15:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Gölcük Belediyesinden

Belediyece, 25.02.2020 tarih Salı günü saat 15.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda, Hisareyn Merkez Mah. İsmet Paşa Cad. Eski Belediye Hizmet Binası altı No: 151 Hisareyn- Gölcük’ de bulunan işyerinin kiraya verilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

1- İhale 25.02.2020 tarih Salı günü saat 15.00 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

2- Geçici teminat bedeli : 162,00 TL.

3- Aylık Muhammen kira bedeli : 450,00 TL.

4- Kira müddeti : 3 Yıl.

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır :

A- Kanuni ikametgahı olması.(Muhtardan ikametgah belgesi)

B- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.(Adres beyanı)

C- Ticaret, Sanayi veya Esnaf odası belgesi vermesi. ( Varsa)

a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir, belge.

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

D- İmza sirküleri verilmesi.

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

E- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

G- Bu şartnamenin 4. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat tutarını yatırdığına dair belge.

H- Şartnameyi satın aldığına dair makbuzu vermesi.

I- Bu şartnamenin 9. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklifini vermesi. Belgelerin asıl veya aslına uygun noter tasdikli olması zorunludur.

6- Şartname Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğünden 100,00 TL. karşılığında temin edilebilir.

7- İhaleye katılabilmek için geçici teminatın yatırılması ve şartnamenin alınması zorunludur.

8- Tekliflerin 25.02.2020 tarih Salı günü saat 12:00 a kadar Belediye Gelir Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı yemekciyiz-2.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok