Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 212 0

Gölcük Belediyesine Ait İşyeri Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 25.02.2020 — saat: 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme
,

Belediyece, 25.02.2020 tarih Salı günü saat 15.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda, Hisareyn Merkez Mah. İsmet Paşa Cad. Eski Belediye Hizmet Binası altı No: 151 Hisareyn- Gölcük’ de bulunan işyerinin kiraya verilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

1- İhale 25.02.2020 tarih Salı günü saat 15.00 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
2- Geçici teminat bedeli : 162,00 TL.
3- Aylık Muhammen kira bedeli : 450,00 TL.
4- Kira müddeti : 3 Yıl.
5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır :

A- Kanuni ikametgahı olması.(Muhtardan ikametgah belgesi)
B- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.(Adres beyanı)
C- Ticaret, Sanayi veya Esnaf odası belgesi vermesi. ( Varsa)
a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir, belge.
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
D- İmza sirküleri verilmesi.
a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
E- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
G- Bu şartnamenin 4. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat tutarını yatırdığına dair belge.
H- Şartnameyi satın aldığına dair makbuzu vermesi.
I- Bu şartnamenin 9. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklifini vermesi. Belgelerin asıl veya aslına uygun noter tasdikli olması zorunludur.

6- Şartname Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğünden 100,00 TL. karşılığında temin edilebilir.

7- İhaleye katılabilmek için geçici teminatın yatırılması ve şartnamenin alınması zorunludur.

8- Tekliflerin 25.02.2020 tarih Salı günü saat 12:00 a kadar Belediye Gelir Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir