Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 266 0

Gömeç Belediyesine Ait Muhtelif Taşınmazlar Kiraya Verilecektir

Paylaş:

✔ Gömeç Belediyesine Ait Muhtelif Taşınmazlar Kiraya Verilecektir

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 05.03.2020 — saat: 10:50

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye Başkanlık Odası,

İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,

İhale Türü : Kiraya Verme,

Madde: 1- Belediyemize ait;

* Keremköy Mah. 131 ada 47 parseldeki taşınmaz,

* Keremköy Mah. 132 ada 37 parseldeki taşınmaz,

* Karaağaç Mah. Eski belediye binası altındaki 2 nolu dükkan,

* Mithatpaşa Mah. 424 ada 1 parseldeki Mezbahane,

* Mithatpaşa Mah. E/87 Karayolu kenarında bulunan Atatürk Kayaları İzleme Noktasındaki taşınmaz,

* Mithatpaşa Mah. Altı Eylül Cad. No: 8/B 426 ada 2 parseldeki taşınmaz,

* Kemalpaşa Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No: 3/B ve 3/C taşınmazlar (2 adet birleştirilmiş dükkandır),

* Hacıhüseyinler Mah. Köy kahvesi altındaki dükkan (eski berber dükkanı),

Belediye Encümenince 05.03.2020 Perşembe günü saat 10.30’da başlayıp 10’ ar dakika ara ile Belediye Başkanlık Odasında açık arttırma ihalesi ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

Madde: 2- Belediyemize ait;

  • Kumgedik Mah. Zeytinlikleri 1 nolu Kaime (25 ağaç) mahsulleri,
  • Kuyualan Mah. Zeytinlikleri 1 nolu Kaime (138 ağaç) mahsulleri,

Belediye Encümenince 05.03.2020 Perşembe günü saat 11.50′ da başlayıp 10’ ar dakika ara ile Belediye Başkanlık Odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi gereğince açık arttırma erteli ihalesi ile 6 yıllığına kiraya verilecektir.

Madde: 3- İhale edilecek malın niteliği;
Belediyemize ait ;

* Keremköy Mah. 131 ada 47 parseldeki taşınmaz,

* Keremköy Mah. 132 ada 37 parseldeki taşınmaz,

* Karaağaç Mah. Eski belediye binası altındaki 2 nolu dükkan,

* Mithatpaşa Mah. 424 ada 1 parseldeki Mezbahane,

* Mithatpaşa Mah. E/87 Karayolu kenarında bulunan Atatürk Kayaları İzleme Noktasındaki taşınmaz,

* Mithatpaşa Mah. Altı Eylül Cad. No: 8/B 426 ada 2 parseldeki taşınmaz,

* Kemalpaşa Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No: 3/B ve 3/C taşınmazlar (2 adet birleştirilmiş dükkandır),

* Hacıhüseyinler Mah. Köy kahvesi altındaki dükkan (eski berber dükkanı),

* Kumgedik Mah. Zeytinlikleri 1 nolu Kaime mahsulleri,

* Kuyualan Mah. Zeytinlikleri 1 nolu Kaime mahsulleri,

Madde: 4- Güvence bedeli;

* Keremköy Mah. 131 ada 47 parseldeki taşınmaz; senelik 1.000 TL’ sı muhammen bedel, %3 geçici teminatı 30.- TL sıdır. İhale saati 10.30, Güvence Bedeli: yoktur, Kati Teminatı %6’ dır.

* Keremköy Mah. 132 ada 37 parseldeki taşınmaz; senelik 2.000 TL’ sı muhammen bedel, %3 geçici teminatı 60.- TL sıdır. İhale saati 10.40, Güvence Bedeli: yoktur, Kati Teminatı %6’ dır.

* Karaağaç Mah. Eski belediye binası altındaki 2 nolu dükkan; aylık 180 TL’ sı muhammen bedel, %3 geçici teminatı 64,80.- TL sıdır. İhale saati 10.50, Güvence Bedeli: 200-TL’ sı olup, Kati Teminatı %6’ dır.

* Mithatpaşa Mah. 424 ada 1 parseldeki Mezbahane; aylık 200 TL’ sı muhammen bedel, %3 geçici teminatı 72.- TL sıdır. İhale saati 11.00, Güvence Bedeli: 500-TL’ sı olup, Kati Teminatı %6’ dır.

* Mithatpaşa Mah. E/87 Karayolu kenarında bulunan Atatürk Kayaları İzleme Noktasındaki taşınmaz; aylık 950 TL’ sı muhammen bedel, %3 geçici teminatı 342.- TL sıdır. İhale saati 11.10, Güvence Bedeli: 1.000-TL’ sı olup, Kati Teminatı %6’ dır.

* Mithatpaşa Mah. Altı Eylül Cad. No:8/B 426 ada 2 parseldeki taşınmaz; aylık 650 TL’ sı muhammen bedel, %3 geçici teminatı 234.- TL sıdır. İhale saati 11.20, Güvence Bedeli: 2.000-TL’ sı olup, Kati Teminatı %6’ dır.

* Kemalpaşa Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No: 3/B ve 3/C taşınmazlar (2 adet birleştirilmiş dükkandır); aylık 1.600 TL’ sı muhammen bedel, %3 geçici teminatı 576.- TL sıdır. İhale saati 11.30, Güvence Bedeli: 3.000-TL’ sı olup, Kati Teminatı %6’ dır.

* Hacıhüseyinler Mah. Köy kahvesi altındaki dükkan (eski berber dükkanı) ; aylık 100 TL’ sı muhammen bedel, %3 geçici teminatı 36.- TL sıdır. İhale saati 11.40, Güvence Bedeli: yoktur, Kati Teminatı %6’ dır.

* Kumgedik Mah. Zeytinlikleri 1 nolu Kaime (Toplam 25 ağaç); senelik 375.00 TL’ sı muhammen bedel (%18 KDV Hariç), %3 geçici teminatı 11,25.- TL sıdır. İhale saati 11.50, Güvence Bedeli: 3.000-TL’ sı olup, Kati Teminatı %6’ dır.

* Kuyualan Mah. Zeytinlikleri 1 nolu Kaime (Toplam 138 ağaç) senelik 2.070 TL’ sı muhammen bedel (%18 KDV Hariç), %3 geçici teminatı 62,10.- TL sıdır. İhale saati 12.00, Güvence Bedeli: 3.000-TL’ sı olup, Kati Teminatı %6’ dır.

Madde: 5-

* Keremköy Mah. 131 ada 47 parseldeki taşınmaz,

* Keremköy Mah. 132 ada 37 parseldeki taşınmaz,

* Karaağaç Mah. Eski belediye binası altındaki 2 nolu dükkan,

* Mithatpaşa Mah. 424 ada 1 parseldeki Mezbahane,

* Mithatpaşa Mah. E/87 Karayolu kenarında bulunan Atatürk Kayaları İzleme Noktasındaki taşınmaz,

* Mithatpaşa Mah. Altı Eylül Cad. No:8/B 426 ada 2 parseldeki taşınmaz,

* Kemalpaşa Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No: 3/B ve 3/C taşınmazlar (2 adet birleştirilmiş dükkandır),

* Hacıhüseyinler Mah. Köy kahvesi altındaki dükkan (eski berber dükkanı)

ihaleleri Gömeç Belediyesi Encümeni huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma ihalesi suretiyle kiraya verilecektir.

  • Kumgedik Mah. Zeytinlikleri 1 nolu Kaime mahsulü,
  • Kuyualan Mah. Zeytinlikleri 1 nolu Kaime mahsulü

Gömeç Belediyesi Encümeni huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49.maddesi gereğince açık arttırma erteli ihalesi suretiyle kiraya verilecektir.

Madde: 6- İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74.maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,

Ayrıca;

* Nüfus kaydı örneği,

* Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

* Gerçek kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi,

* Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz,

* Gömeç Belediyesine borcu olmadığına dair (Emlak-Kira, Vb.) Gömeç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış resmi yazılar,

* Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri,

* Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, vermeleri şarttır.

Madde: 7- İhale dokümanı Gömeç Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz olarak teslim alabilirler veya inceleyebilirler.

Madde: 8- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir