Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 411 0

Gömeç Milli Emlak Şefliği 58 Dönümlük Tarım Arazisini Kiraya Veriliyor….

Paylaş:

Gömeç Milli Emlak Şefliği 58 Dönümlük Tarım Arazisini Kiraya Veriliyor….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.03.2020 — saat: 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Balıkesir/Gömeç Milli Emlak Şefliği,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ

İliİlçesiPafta
No
Ada
/parsel
Yüzölçümü
(m²)
Kiralama AmacıTahmini
Bedel (TL)
Geçici Teminat
Bedeli (TL) (%10)
İhale
Tarihi ve saati
BalıkesirGömeçJ17-b-14-b-4233/157.966.17Tarımsal Faaliyet3.480,00 TL348,00 TL24.3.2020 – 10:30

1- Yukarıda tapu bilgilerine yer verilen mülkiyeti Hazine adına kayıtlı taşınmazların; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Gömeç Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama (5 yıl süre ile) ihalesi yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar aşağıda sayılan belgeleri Gömeç Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğine vermeleri gerekmektedir.

a. Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde sayılan değerlerden, Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri).

b. Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, T.C. kimlik numaralarını bildirmeleri, Nüfus Cüzdan suretini (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) vermeleri, Özel Hukuk Tüzel kişilerin ise; vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilikler adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

3- İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Gömeç Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

4- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, karar pulu, tapu harcı vb.) müstesnadır.

5- Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6- Komisyon, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

Telefon : 0 266 357 12 46


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir