Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 208 0

Gönen Milli Emlak Şefliği’ne Ait Taşınmazlar Satılacak ve Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Gönen Milli Emlak Şefliği’ne Ait Taşınmazlar Satılacak ve Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 11.03.2020 — saat: 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Gönen Milli Emlak Şefliği,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

1- Yukarıda belirtilen taşınmazların satışı ve kiralanması, 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Gönen Milli Emlak Şefliğinde (Gönen Milli Emlak Şefliği, Gündoğdu Mah. Trafik Sok. No: 2 Gönen/BALIKESİR adresinde) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhalelere katılmak isteyenlerin;

a) İhale başlangıç saatine kadar Geçici Teminat bedelini yatırmış olmaları veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartlara uygun olmalıdır. (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Gerçek kişilerin;

  • Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
  • T.C. Kimlik Numaralarını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),
  • Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
  • idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde (2020 Yılı) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri;
  • kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ,

İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname,

d) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3- İhaleye ait şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Gönen Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

4- Yukarıda belirtilen taşınmazlar ile ilgili; 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, karar pulu, tapu harcı) müstesnadır. Taşınmazların satış bedeli (5.000,00 TL’ye kadar olanlar hariç) 1/4’ü peşin, kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir.

5- İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6- Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir