Gürsu Belediyesine Ait Kapalı Pazar Yeri İçerisinde Bulunan Çay Ocağı ve WC Kiraya Verilecektir

✔ Gürsu Belediyesine Ait Kapalı Pazar Yeri İçerisinde Bulunan Çay Ocağı ve WC Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Bursa İli, Gürsu İlçesi, Zafer Mah. Hasanpaşa Caddesi No: 2-4 adresindeki Kapalı Pazaryeri İçerisinde Bulunan 12,00 m2 Yüzölçümlü Çay Ocağı ve 80 m2 Wc’nin kiralanması işi,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.02.2020 — saat: 11:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye Encümeninde,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Gürsu Belediyesinden
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-156.png

1- İdarenin İletişim Bilgileri:

Adres: Zafer Mah. Beşevler Cad. No: 5 Belediye Hizmet Binası
Tel : 0 224 371 50 00

2- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a-) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

b-) Geçici teminatı yatırmış olmak,

c-) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge.

d-) Kimlik fotokopisi.

e-) Kanuni ikametgâhını gösterir belge.

f-) İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

g-) Gürsu Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

h) Kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak.

i-) Tüzel kişilerde, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.

j-) Tüzel Kişiler için Noter tasdikli imza sirküleri.

k-) Şirket ise Ticaret sicil gazetesi.

3 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ihale komisyonunca belirlenecektir.

4 – İhale dokümanı, 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında Gürsu Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

5 – Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gürsu Belediye Başkanlığına elden teslim edilecektir. Posta v.b gönderimler kabul edilmeyecektir.

6 -Teklifler birim fiyat üzerinden verilecektir.

7- Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde; 2886 sayılı DİK’nun hükümleri geçerlidir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok