Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 361 0

Hacettepe Üniversitesi Kafeterya, Kantin, Fuaye ve Konteyner Yerlerini Kiraya Verecektir…

Paylaş:

Hacettepe Üniversitesi Kafeterya, Kantin, Fuaye ve Konteyner Yerlerini Kiraya Verecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : E Blok Öğrenci Merkezi giriş katında (zemin) bulunan 210,00 m² kapalı alan, 106,00 m² açık alan olmak üzere toplam 316,00 m² alanın kafeterya ve 1. katta bulunan 20,00 m² kapalı alan, 480,00 m² fuaye alanı olmak üzere toplam 500,00 m² alanın kantin yeri olarak, Güzel Sanatlar Fakültesi Yanında Bulunan Konteyner Yeri ile Yeşil Vadi Göleti Yanında Bulunan Konteyner Yerleri kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 19.03.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı odası,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı odasında 19.03.2020 Perşembe günü toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

İstekliler kiralamaya ait şartnameleri Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görebilirler veya beher dosyayı 100,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

1- Kanuni ikametgah belgesi (Gerçek kişiler için),

2- Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi (Bir dilekçe ile ibraz edilecektir),

3- Mevzuat gereği Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge),

a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasına veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) ‘deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4- İmza sirküleri vermesi.

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtir son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’ de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) ‘deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
(Türkiye’ de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

6- Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

Teminat mektupları dışındaki teminatların Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarflarının içinde sunulması gerekmektedir. (Türkiye Halk Bankası A.Ş IBAN NUMARASI: TR 96 0001 2001 5410 0006 0001 07 nolu hesabına )

7- Ticaret Sicili Gazetesi.

8- 1 sıra nolu ihaleye katılım için:

a) İsteklinin konusunda uzman ve markalaşmış olması (marka tescil belgesini sunması gerekmektedir.) (Yeterlilik-1)
b) İsteklinin faaliyette bulunan ve referans gösterebileceği aynı isim ve markayı taşıyan en az 2 şubesinin olması ve bunları belgelemesi gerekmektedir. (Yeterlilik-2)
c) Firmanın, eğitim kurumlarında en az 3 yıl müddetle kantin veya kafeterya işletme tecrübesinin olması ve bunu belgelemesi gerekmektedir. (Yeterlilik-3)

9- 2 sıra nolu ihaleye katılım için :

a) İsteklinin konusunda uzman ve markalaşmış olması (marka tescil belgesini sunması gerekmektedir.) (Yeterlilik-1)
b) İsteklinin faaliyette bulunan ve referans gösterebileceği aynı isim ve markayı taşıyan en az 5 şubesinin olması ve bunları belgelemesi gerekmektedir. (Yeterlilik-2)
c) İsteklinin kantin (kahve konsepti) işletmeciliği ile ilgili en az 2 yıllık faal işletme tecrübesinin olması ve bunu belgelemesi gerekmektedir. (Yeterlilik-3)

İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İsteklilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’ nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklif zarflarının içine yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini koyarak ihale saatine kadar Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü’ne teklif zarflarını teslim edilmesi gerekmektedir.

İstekli ihale dökümanını oluşturan belgelerde yer alan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler: Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü 06100 Sıhhiye-Altındağ/ANKARA,

E-posta: [email protected]

Telefon: 0 (312) 305 1034


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir