Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 174 0

Hastane Kantin Yerleri İhaleyle Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Hastane Kantin Yerleri İhaleyle Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Hastane Merkez Kampüsü Poliklinik Önü (118 m2 Kapalı alan, 90 m2 Açık Alan) Toplam (208 m2) ve Hastane Merkez Kampüsü Acil Servis Yanı (26,56 m2 kapalı Alan, 10 m2 Açık alan) Toplam 36,56 m² kantin yerlerinin 8 Aylığına Kiraya Verilmesi İşi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 31.03.2020 — saat: 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Hastane Merkez Kampüsü Poliklinik Önü,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

ANKARA/YENİMAHALLE DR.ABDURAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Hastane Merkez Kampüsü Poliklinik Önü (118 m² Kapalı alan, 90 m² Açık Alan) Toplam (208 m²) ve Hastane Merkez Kampüsü Acil Servis Yanı (26,56 m² kapalı Alan, 10 m² Açık alan) Toplam 36,56 m² kantin yerlerinin 8 Aylığına Kiraya Verilmesi İşi.

1- İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı:

Yeri, niteliği ve miktarı, kira şartnamesi ve eklerinde belirlenmiş olan Hastane Merkez Kampüsü Poliklinik Önü (118 m2 Kapalı alan,90 m2 Açık Alan)Toplam (208 m2) ve Hastane Merkez Kampüsü Acil Servis Yanı (26,56 m2 kapalı Alan, 10,00 m2 Açık alan) Toplam 36,56 m2 kantin yerlerinin 8 Aylığına kiraya verilecektir.

2- Şartname ve Ekleri: 

Şartname ve ekleri hastanemiz Satınalma Biriminde ücretsiz görülebilir.

Şartname ve ekleri 100.- TL karşılığında temin edilebilir.

Döküman bedeli Hesap Adı: Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Türkiye Halk Bankası A.Ş. Opera Şubesindeki IBAN-TR78 0001 2009 4130 0005 0001 89 No’lu yatırılacak, ilgili makbuz ihale teklif dosyasına konulacaktır.

Teklif verecek isteklilerin şartname almaları zorunludur.

3- İhalenin tarihi, yeri ve şekli:
İhale;

 • Hastane Merkez Kampüsü Poliklinik Önü (118 m2 Kapalı alan,90 m2 Açık Alan) Toplam (208 m2) Kantin Yeri için 31.03.2020 tarihinde saat 13:30’da,
 • Hastane Merkez Kampüsü Acil Servis Yanı (26,56 m2 kapalı Alan,10,00 m2 Açık alan) Toplam 36,56 m2 Kantin Yeri için 31.03.2020 tarihinde saat 15:00’da.


2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden, Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İstekliler, belirtilen tarih ve saatte Mehmet Akif Ersoy M. 13. C. No:56 DEMETEVLER – YENİMAHALLE/ANKARA Dr. Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi Toplantı Salonu istenilen belgelerle birlikte hazır bulunmalıdırlar.

Belgeleri tam olan ve katılması komisyon tarafından belirlenen isteklilerin, yetkililer huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Açık Teklif Usulü ile ilgili kuralları işletilerek ihale yapılacaktır.

4- Tahmin Edilen Bedel:

 • Hastane Merkez Kampüsü Poliklinik Önü (118 m2 Kapalı alan,90 m2 Açık Alan)Toplam (208 m2) için 618.546,88 TL (Altıyüzonsekizbin Beşyüzkırkaltı Türk Lirası Seksensekiz Kuruş.)
 • Hastane Merkez Kampüsü Acil Servis Yanı (26,56 m2 kapalı Alan,10,00 m2 Açık alan) Toplam 36,56 m2 için 106.376,44 TL (Yüzaltıbin Üçyüzyetmişaltı Türk Lirası Kırdört Kuruş.)

5- Geçici Teminat: İhaleye katılacakların en az;

 • Hastane Merkez Kampüsü Poliklinik Önü (118 m2 Kapalı alan,90 m2 Açık Alan)Toplam (208 m2) için 185.564,06 TL (Yüzseksenbeşbin Beşyüzaltmışdört Türk Lirası Altı Kuruş)
 • Hastane Merkez Kampüsü Acil Servis Yanı (26,56 m2 kapalı Alan,10,00 m2 Açık alan) Toplam (36,56 m2) için 31.912,93 TL (Otuzbirbin Dokuzyüzoniki Türk Lirası Doksaüç Kuruş) tutarlarında geçici teminat vermeleri gerekmektedir. Teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Türkiye Halk Bankası A.Ş. Opera Şubesindeki IBAN-TR78 0001 2009 4130 0005 0001 89 No’lu hesabına Geçici Teminat bedeli olduğu belirtilerek yatırılacaktır.

6- İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler:

 • İkametgah İlmuhaberi ve tebligat için Türkiye’de adres beyanında bulunacaklardır.
 • Gerçek kişiler; T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (nüfus cüzdanının aslı, ihale esnasında ibraz edilmek üzere) veya onaylı nüfus kayıt örneği getireceklerdir.
 • Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edecekler, mezkur madde olan “b” maddesindeki belgelere ilave olarak;

1- Tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını,

2- Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan (2020 yılı içinde) almış olduğu sicil kayıt belgesini,

3- Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesini,

4- İmza sirkülerinin aslını (veya noter tasdikli örneğini) veya Satınalma Birimizce onaylanmış fotokopisini getireceklerdir.

 • Geçici teminat tutarının ödendiğini belgeleyeceklerdir.
 • Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini getireceklerdir.
 • İstekliler adına ihaleye vekil sıfatı ile iştirak edecek kişiler, mezkur madde olan “b” maddesindeki belgelere ilave olarak; adına teklifte bulunacakları ihale isteklisi kimselerden almış oldukları söz konusu işle ilgili vekaletnamelerini ve kendilerine ait olan noter tasdikli imza sirkülerini getireceklerdir.
 • İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda; noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi ile birlikte, ihale komisyonunca istenilen belgelerin (geçici teminatın dışındaki belgelerin) tamamı her bir ortak tarafından ayrı ayrı getirilecektir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarda son 5 yıl içerisinde en az 1 yıl kantin veya kafeterya işlettiğine ve kira borcu olmadığına dair resmi makamlarca düzenlenmiş ve onaylanmış bir belgeyi veya kantin ve kafeterya işletme belgesine ve son 2 yıl içerisinde kiralanacak kantinler için belirlenmiş olan tahmini bedel tutarında Kantin veya Kafeterya işletmeciliği ve benzeri işlerde ciro yaptığını gösteren Yeminli Mali Müşavir onaylı belgeyi İhale Komisyonuna sunacaktır. İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin; Büfe, Kantin, Çay ocağı, Kafeterya, Pastane İşleri sayılacaktır.
 • Şartname ve ekleri 100 (Yüz) TL karşılığında temin edilebilir. Doküman bedeli Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Türkiye Halk Bankası A.Ş. Opera Şubesindeki IBAN-TR78 0001 2009 4130 0005 0001 89 No’lu hesabına (Tedavüldeki Türk Parası olarak) yatırılacak, ilgili makbuz ihale teklif dosyasına konulacaktır.
 • Teklif verecek isteklilerin şartname almaları zorunludur.
 • İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.

7- Belgelerin Sunulma Şekli: İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler ihalenin yapılacağı salonda, ihale komisyonuna tarafından teslim alınacaktır.

Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır.

8- Postadaki gecikmeler, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir