Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 288 0

Hastane Kantini, Büfe ve Çay Ocağı Açık Teklif Usulüyle Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Hastane Kantini, Büfe ve Çay Ocağı Açık Teklif Usulüyle Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Acil Servis Önü 455 m² Kantin, Büfe ve Çay Ocağı Yeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 3 yıl süreli kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 18.03.2020 — saat: 15:00
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı,


İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Acil Servis Önü 455 m² Kantin, Büfe ve Çay Ocağı Yeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile 3 yıl süreli kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

A- İstekliler yukarıdaki ticari alana ilişkin tekliflerini ihale saatinde sunacaklardır.

B-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

Gerçek Kişilerde:

1- T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
2- Kanuni İkametgah Belgesi (Son 6 ay içerisinde alınmış aslı),
3- İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kayıt belgesi,
4- Bağlı bulunduğu sanayi/meslek/esnaf / ticaret odasından son 6 ay içerisinde alınmış Oda Kayıt Belgesi,
5- Güncel tebligat adresi (İkametgah belgesinde yazılan adres de, tebligat adresi olarak kabul edilebilecektir),
6- a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;
İmza beyannamesi (Aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti),
b) Vekil olması halinde; İhaleye teklif verenin vekil olması halinde vekalet eden gerçek veya tüzel kişiliğin ilgisine göre imza beyanı/imza sirküleri, vekaletname ve vekilin imza beyanı (Belgelerin aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti),
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişiliklerin her birinin 1-2-3-4-7-8. Maddelerdeki esaslara göre temin edilecek belgeler,

7- İlan tarihi itibariyle ihale konusu işlerde SGK’ya borcu olmadığına dair alınan belge,

8-İlan tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair alınan belge,

9-İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve doküman satın alındığına dair belge,
İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün T.C. Halk Bankası Basmane Şubesi nezdindeki TR24 0001 2009 7330 0005 0000 46 Iban nolu hesabına (isteklinin adı, vergi dairesi ve vergi numarasını belirtilerek) yatırılacaktır. İhale Dokümanı Müdürlüğümüz Konak Hizmet Binası (Sümer Mahallesi 451 Sokak No: 2 Konak/İZMİR) adresinden satın alınabilir. Posta veya kargo ile döküman satışı yapılmayacaktır.

10- Geçici Teminat, ihale saatinden önce; muhammen bedelin % 25’inden az olmamak üzere 2886 Sayılı Kanuna uygun süresiz geçici teminat mektubu ya da nakit teminatlar İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün T.C. Halk Bankası Basmane Şubesi nezdindeki TR24 0001 2009 7330 0005 0000 46 Iban nolu hesabına (isteklinin adı, vergi dairesi ve vergi numarasını belirtilerek) yatırılacaktır. EFT ile yapılan ödemelerde alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır.

11- İstekliler ihale tarihi itibari ile son 10 yıl içinde, muhammen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere kamu veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ihale konusu veya benzer işi yapmış olmalıdır.

İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin;
a) Kamu sektöründe yapılmış ise: İş deneyim belgesi veya sözleşme bedelini ve gerçekleşen bedeli belirtir kurum resmi yazısını
b) Özel sektörde yapılmış ise: Bedel belirten tek bir sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin ödeme belgelerinin/dekontlarının (noter veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi) onaylı suretlerini ihale dosyasına konulacaktır.
c) İşyerinin mülkiyetinin işletmeciye ait olması halinde ise;
Tapu örneği, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve en az 3 yıl kesintisiz süre ile işe devam ettiğine dair ticaret sicil/meslek odasından alınan yazı da ihale dosyasına konulacaktır.

Bu ihalede benzer iş olarak: Pastane, Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Kafeterya, Catering, Lokal işleri sayılacaktır.

Tüzel Kişiliklerde:

1- T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
2- İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kayıt belgesi,
3- Bağlı bulunduğu sanayi/meslek/esnaf / ticaret odasından son 6 ay içerisinde alınmış Oda Kayıt Belgesi,
4- Güncel tebligat adresi (Ticaret Sicil gazetesinde belirtilen adres de, tebligat adresi olarak kabul edilebilecektir),
5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;
a) Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri (Aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti),
b) Vekil olması halinde; İhaleye teklif verenin vekil olması halinde vekalet eden gerçek veya tüzel kişiliğin ilgisine göre imza beyanı/imza sirküleri, vekaletname ve vekilin imza beyanı (Belgelerin aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti),
d) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin 1-2-3-4-6-7. Maddelerdeki esaslara göre temin edilecek belgeler,

6- İlan tarihi itibariyle ihale konusu işlerde SGK’ya borcu olmadığına dair alınan belge,

7- İlan tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair alınan belge,

8- İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve doküman satın alındığına dair belge,
İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün T.C. Halk Bankası Basmane Şubesi nezdindeki TR24 0001 2009 7330 0005 0000 46 Iban nolu hesabına (isteklinin adı, vergi dairesi ve vergi numarasını belirtilerek) yatırılacaktır. İhale Dokümanı Müdürlüğümüz Konak Hizmet Binası (Sümer Mahallesi 451 Sokak No: 2 Konak/İZMİR) adresinden satın alınabilir. Posta veya kargo ile doküman satışı yapılmayacaktır.

9- Geçici Teminat, ihale saatinden önce; muhammen bedelin % 25’inden az olmamak üzere 2886 Sayılı Kanuna uygun süresiz geçici teminat mektubu ya da nakit teminatlar İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün T.C. Halk Bankası Basmane Şubesi nezdindeki TR24 0001 2009 7330 0005 0000 46 Iban nolu hesabına (isteklinin adı, vergi dairesi ve vergi numarasını belirtilerek) yatırılacaktır. EFT ile yapılan ödemelerde alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır.

10- İstekliler ihale tarihi itibari ile son 10 yıl içinde, muhammen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere kamu veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ihale konusu veya benzer işi yapmış olmalıdır.

İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin;
a) Kamu sektöründe yapılmış ise: İş deneyim belgesi veya sözleşme bedelini ve gerçekleşen bedeli belirtir kurum resmi yazısını
b) Özel sektörde yapılmış ise: Bedel belirten tek bir sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin ödeme belgelerinin/dekontlarının (noter veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi) onaylı suretlerini ihale dosyasına konulacaktır.
c) İşyerinin mülkiyetinin işletmeciye ait olması halinde ise;
Tapu örneği, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve en az 3 yıl kesintisiz süre ile işe devam ettiğine dair ticaret sicil/meslek odasından alınan yazı da ihale dosyasına konulacaktır. Bu ihalede benzer iş olarak: Pastane, Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Kafeterya, Catering, Lokal işleri sayılacaktır.

C-İhaleye Katılamayacak Olanlar:

1) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun değişik 6. Maddesinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun değişik 6. Maddesinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, ihaleye iştirak etmeleri halinde geçici teminatları, ihale uhdelerinde bırakılmış ve sözleşme imzalamış olmaları halinde ise kesin teminatları gelir kaydedilerek, sözleşmeleri fesih edilir.

2) Son 1 (bir) yıl içerisinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde Kantin/Büfe/Çay Ocağı vb. yerlerinin işletmeciliği ihalesi uhdesinde bırakıldığı halde, taahhüdünü yerine getirmeyen, sözleşme imzalamayan, kiracısı bulunduğu kurumlara kira bedellerini vadesinde ödememiş olan ve kiracının kusurlarından dolayı kurumlarımızca sözleşmesi tek taraflı feshedilen istekliler ihaleye katılamazlar.

3) Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak, taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile kasıt ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar.

4) Terör örgütlerine iltisağı veya bunlarla irtibatı olduğu tespit edildiği, Olağanüstü Hal Bürosu, MİT veya Emniyet Müdürlüğünce bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

5) İhale tarihi itibariyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Sağlık Tesislerine kira alacaklarından doğan vadesi geçmiş borcu bulunanlar ihaleye katılamaz. Kira alacaklarından doğan vadesi geçmiş borcu bulunanların, borcu ödediğini gösterir belgeyi (kurum yazısı, dekont) ihale dosyasında bulundurmaları halinde ihaleye iştirak edebilirler.

D- İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüz Konak Hizmet Binası Sümer Mahallesi 451 Sokak No: 2 Konak/İZMİR adresinden ücretsiz olarak görülebilir.

E- İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar (İzmir İl sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığına) tekliflerini sunacaklardır. Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 Sayılı Kanunun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhaleye posta ile katılım halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

F) İhaleye iştirak edenler kira şartnamesinin genel ve özel hükümlerine ait tüm maddeleri önceden okumuş ve kabul etmiş sayılır.

H) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir