Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 447 0

Hastane Kantini Kiraya Verilecek….

Paylaş:

Hastane Kantini Kiraya Verilecek….

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01288985
 • Şehir: SAKARYA
 • İlçe: Adapazarı
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 19.01.2021 — saat: 10:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

T. C. SAKARYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü

SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KORUCUK KAMPÜSÜ KANTİN ALANI KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI

1) İhale konusu iş: Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı sağlık tesisimize tahsisli olan aşağıda belirtilen Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüs bünyesindeki 100 m2 Kantin Alanı, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

2) İhale Usulü: Söz konusu kantin ihalesi 08/09/1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

3) Kantin Kiralama İhalesinin:

İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat1 yıllık Tahmini Kira BedeliGeçici Teminat BedeliKantin          AlanıTekliflerin Sunulacağı        Yerİhalelerin Yapılacağı                   Yer
19.01.2020 / 10:00396.413,80 TL118.925.00 TL100 m2Sakarya İl Sağlık MüdürlüğüSakarya
İl Sağlık Müdürlüğü
Toplantı Salonu


4) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:

1- İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Taşınmaz Kiralama Birimine ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler.

2- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Kantin için tahmini bedelin en az %30 oranında olan 118.925.- TL (Yüz On Sekiz Bin Dokuz Yüz Kırk Dört Türk Lirası Doksan Kuruş) tutarındaki Geçici Teminat bedelinin Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası Adapazarı Şubesine ait TR 47 0001 2009 5850 0005 0001 78 numaralı hesabına yatırılması veya 2886 sayılı Kanunun 26. maddesine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, İşin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı, tabi olduğu yasa ve süresiz olduğu ibareleri mutlaka bulunmalıdır.

3- İhaleye iştirak eden kira şartnamesi genel ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabul etmiş sayılır. İstekliler kira şartnamesinin alındığına dair dekont ve doküman makbuzunun bir nüshasını imzalayarak ihale dosyasına ekleyecektir. İhaleye katılacak olanların Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünün Türkiye Halk Bankası Adapazarı şubesi ait TR 47 0001 2009 5850 0005 0001 78 numaralı hesabına 250.- TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) şartname ücreti yatırmaları zorunludur.

4- Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti ve fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge

5- Tebligat için ihale tarihinden geriye dönük son 3(üç) ay içerisinde alınmış ikametgâh belgesi

6- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

 • Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

7- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 • A ) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
 • B ) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • C ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. (Gerçek kişilerin katılımında kesinlikle vekalet ile ihaleye katılamaz, gerçek kişinin kendisi ihaleye katılmak zorundadır.)

8- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dahil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli sicil kayıt örneği.

9- Gerçek kişilerden; resmi kurum veya kuruluşlardan alınmış kantin alanı kiralama işi için kantin işletmeciliği, kantin işletmeciliği ustalık belgesi veya diploması.

10- Ticaret/Sanayi ve / veya İlgili Meslek Odasından ya da Kantin Odasından ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış mesleki faaliyetten men olmadığını veya mesleki faaliyetinin devam ettiğini gösteren belge,

11- Gerçek veya tüzel kişilerden ihale tarihinden itibaren geriye dönük olarak son 3 yıl içerisinde kamu kurum veya kuruluşlarda kesintisiz asgari 6 ay Kantin işlettiğine dair belge,

12- İlk ilan tarihi itibarı ile Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)

13- İlk ilan tarihi itibarı ile SGK borcunun bulunmadığına dair belge.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir).

14- Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.

15- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 Sayılı Yasasının 17.ve 18. maddesi gereği İLANEN DUYURULUR.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir