Hastane Kantini Kiraya Verilecektir

✔ Hastane Kantini Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İşin Yapılacağı Yer : Şanlıurfa Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-150.png

Yukarıda bilgileri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda 24.02.2020 tarihine tevafuk eden Pazartesi Günü Saat: 10:00 ‘da yukarıda belirtilen süreyle kiraya verilecektir.


İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve destek Hizmetleri başkanlığı Satın Alma Biriminde (Bağlarbaşı Mah. İpekyol Cad. Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Satın Alma Birimi 63050 – HALİLİYE / ŞANLIURFA) bedelsiz olarak görülebilir ve 50,00 (Elli)TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

1- İhaleye katılacakların;

a. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b. Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri, (isteklilerin yazılı ve imzalı adres beyanı vermeleri.)

c. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç. Geçici teminatı yatırmış olmaları (Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen a)Tedavüldeki Türk Parası, b)Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, c) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler teminat olarak kabul edilecektir.) Nakit olarak yatırılacak geçici teminat bedeli Şanlıurfa Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi Halk Bank A.Ş Şanlıurfa İpekyol Şubesi TR50 0001 2001 3210 0016 1000 26 nolu hesabına nolu kurumsal hesabına yatırmaları,

d. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veyahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, şarttır.

e. İstekliler ihale tarih ve saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

f. Şartname bedeli Şanlıurfa Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi Halk Bank A.Ş Şanlıurfa İpekyol Şubesi TR50 0001 2001 3210 0016 1000 26 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.

g. Bu ihaleye ilişkin bilgiler http:// sanliurfaism.saglik.gov.tr web sayfasından görülebilir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı yemekciyiz-2.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok